Verkenning woningbouw in IJsselstein

In de woonvisie 2019-2030 heeft de gemeenteraad vastgesteld dat IJsselstein voor het jaar 2030 2.500 nieuwe woningen wil bouwen. Om in de woonbehoefte te voorzien én ook heel belangrijk: om onze stad vitaal te houden. Winkels, scholen, sportparken, verenigingen, openbaar vervoer … hebben alleen bestaansrecht als daar gebruik van wordt gemaakt.

In onze stad wordt op dit moment gebouwd aan de Poortdijk en zijn de projecten Hitteschild en Mr. A. Spainkstraat in voorbereiding voor de bouw van woningen. Ook doen we verkenning naar mogelijkheden voor het bouwen van woningen op meer dan twintig locaties. Voor de verkenning aan de Lagebiezen/Jacob Marislaan, Randdijkse Bosjes en Europakwartier-Oost zijn Nota’s van Uitgangspunten opgesteld. Deze worden voorgelegd aan de gemeenteraad om een besluit te nemen.

 

Raadscommissie Ruimte en gemeenteraadsvergadering
De raadscommissie Ruimte bespreekt deze Nota’s van Uitgangspunten in haar vergadering op dinsdag 18 januari. De behandeling in de raadsvergadering staat gepland op donderdag 3 februari.
Wilt u deze vergaderingen meeluisteren? Dat kan online. Klik hier voor de 
informatie om in te loggen. De vergaderingen starten om 20.00 uur.


Hoe verder na besluit gemeenteraad?
Als de gemeenteraad een Nota van Uitgangspunten vaststelt, kunnen we een volgende stap zetten.
De Nota van Uitgangspunten is hierbij het vertrekpunt. Eerst zullen de nodige verdiepingsonderzoeken moeten plaatsvinden, zoals naar parkeren en mobiliteit. Daarna volgt het ontwerpen van de gebiedsontwikkeling: dat wil zeggen dat we kijken hoe het gebied ingericht zou kunnen worden. Een ontwerp waarin huizen/appartementen, wegen, bomen, water, parkeren, etc. een plekje kunnen vinden. Dit vormt vervolgens de basis voor het bestemmingsplan. Wij verwachten dat dit proces, waarin ook participatie plaatsvindt met omwonenden en andere belanghebbenden, ongeveer 1,5 jaar zal duren. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan.

 

Wat is een Nota van Uitgangspunten?
In een Nota van Uitgangspunten beschrijven we alle voor de gemeente belangrijke onderdelen voor de ontwikkeling van het gebied in eisen en wensen. Te denken valt aan type woningen, doelgroepen die hier kunnen gaan wonen, bebouwingsvlakken, bouwhoogten, rooilijnen, opvang van regenwater, looproutes en bijvoorbeeld parkeren. Uitgangspunt hierbij is het bestaande gemeentelijke beleid.