Verlening convenant met adviesraad Platform Samenleving IJsselstein

In 2020 liep het convenant dat de gemeente IJsselstein heeft met PSIJ af. Reden om een nieuw convenant op te stellen voor de periode 2021-2024.

Wat doet het PSIJ?

Het PSIJ adviseert het college met betrekking tot het beleid binnen het Sociaal Domein(Wmo, Jeugd en Participatie). Bij de totstandkoming van nieuw beleid wordt zij betrokken en vraagt het college specifiek advies aan het PSIJ. Het PSIJ geeft gevraagd en ongevraagd advies vanuit het inwonersstandpunt of vanuit de gebruiker van voorzieningen of regelgeving. De deelnemers van het PSIJ hebben elk hun aandachtsgebied zoals ouderen, jeugd, gehandicapten, mensen met GGZ-problematiek of mensen met een minimum inkomen.

Ontwikkeling binnen het PSIJ!

Het PSIJ maakt momenteel een flinke ontwikkeling door. Zij wil, meer dan tot nu toe het geval is, contact hebben met de leden van de diverse doelgroepen waar zij de belangen van behartigen. Het PSIJ wil kijken of zij dat kan doen door een werkgroep (3 tot 5 leden) in te stellen van deskundigen of inwoners die zich betrokken voelen bij een bepaald aandachtsgebied, een soort cliëntenpanel per beleidsterrein, om zodoende een breed gedragen en compleet mogelijk advies uit te kunnen brengen.

Daarnaast denkt het PSIJ erover om per aandachtsgebied of beleidsterrein een cliëntenpanel op te zetten. Die zou kunnen bestaan uit 20 tot 50 leden. Dit panel komt niet bijeen, maar kunnen bijvoorbeeld worden gebeld of gemaild met een korte vragenlijst. Verder kunnen panelleden zelf aandachtspunten of knelpunten aanbrengen.

Op 27 mei 2021 zet wethouder Eveline Schell, verantwoordelijk voor het Sociaal Domein, en voorzitter van het PSIJ, Ton Kwakkel hun handtekeningen onder het Convenant tussen Platform Samenleving IJsselstein en De gemeente IJsselstein. Daarmee is de samenwerking met het PSIJ voor de komende vier jaar een feit.

Wethouder Eveline Schell:Het PSIJ is een belangrijke partner voor het college. Ik was onlangs aanwezig in de vergadering van het PSIJ om kennis te maken. Tijdens deze vergadering werd het PSIJ informatief bijgepraat over de inkoop Jeugdhulp en Wmo Begeleiding. Er werden kritische en deskundige vragen gesteld en uitgebreid stilgestaan bij- en van gedachten gewisseld over- dit onderwerp. Hierdoor heb ik een goed beeld gekregen van hoe het PSIJ te werk gaat. De ontwikkeling die het PSIJ doormaakt vind ik belangrijk en noodzakelijk. Ik juich het toe dat het PSIJ contact zoekt met onze inwoners. Of dat nu ouderen zijn, jeugd, mensen met een beperking mensen met een GGZ-achtergrond of mensen met een minimum inkomen. Om het cliëntenperspectief duidelijk te krijgen is (meer) contact nodig met de mensen waarom het gaat.

Overhandigen convenant tussen wethouder Schell en de heer Kwakkel