Gemeente, woningcorporatie en zorgaanbieders werken samen aan wonen en zorg

De gemeente en haar partners staan voor grote opgaven. Het aantal senioren stijgt maar ook het aantal mensen dat een groter beroep op ondersteuning en begeleiding in hun zelfstandigheid zal doen. Veel mensen wonen zo zelfstandig mogelijk, maar hebben daar steeds vaker een noodzakelijk steuntje in de rug voor nodig. Er zijn ook steeds meer inwoners die opzoek naar woningen die zorggeschikt zijn. Deze woningen zijn schaars maar nodig om de zorgkosten te in de toekomst te beheersen. We hebben elkaar nodig om deze opgaven aan te pakken.

De gemeente IJsselstein is een samenwerking met Cazas Wonen, Stichting Pulse, Zorg4IJsselstein (helaas niet aanwezig voor de ondertekening), Vecht & IJssel en Axion Continu. Samen is de woonzorgvisie gemaakt en vastgesteld. Nu gaan zij vanuit de gezamenlijke uitgangspunten werken aan een haalbare uitvoeringsagenda om de inwoners van IJsselstein veilig en gezond te laten wonen. Om deze inspanningen kracht bij te zetten, de wederzijdse verwachtingen concreter te krijgen en focus te houden op de acties die het verschil kunnen maken is een pact gesloten.

Onze doelen

  • IJsselstein bestaat uit wijken die vitaal en inclusief zijn. Woonomgevingen waar mensen lang kunnen blijven wonen, waar sociale verbanden bestaan en ontstaan die ondersteunend zijn voor alle inwoners. Er is variatie in achtergrond, mate van zelfstandigheid en andere persoonskenmerkende aspecten.
  • Vanuit positieve gezondheid moedigen we inwoners aan regie te voeren over hun leven en methoden te vinden om met de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen in hun leven om te gaan.
  • We zoeken -naast wat we gebruikelijk ook al doen- de samenwerking met anderen. Hierbij kijken we over onze eigen grenzen en kaders heen en zetten creativiteit en inventiviteit in voor het vinden van nieuwe oplossingen.
  • De Woonzorgvisie is het uitgangspunt en is richtinggevend voor de op te stellen woonzorg uitvoeringsagenda. Deze agenda stellen we samen op en actualiseren we jaarlijks, door het houden van inspiratie- en thematafels met alle partners. Waar nodig of wenselijk vindt de nadere uitwerking plaats in contractafspraken tussen de partners.

Door met elkaar samen te werken, door woningen en faciliteiten efficiënt te (ver)bouwen, te gebruiken en naar elkaar om te blijven kijken gaat IJsselstein deze opgaven aan.

Knipsel-zorg-1Knipsel-zorg-2