Privacyverklaring

De gemeente verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Die gegevens verwerkt de gemeente om haar wettelijke taken uit te voeren. Voor de verwerking dient een wettelijke grondslag te zijn. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.

Privacywetgeving

De gemeente verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Die gegevens verwerkt de gemeente om haar wettelijke taken uit te voeren. Voor de verwerking dient een wettelijke grondslag te zijn. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak. In het algemene privacybeleid en privacyreglement van de gemeente worden de kaders aangegeven waarbinnen de gemeente IJsselstein uw persoonsgegevens verwerkt.

Uitwisseling van gegevens

De gemeente deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met externe organisaties als de uitvoering van de wettelijke taken dat met zich meebrengt. Dit gebeurt op basis van een wettelijke grondslag of een samenwerkingsovereenkomst die de gemeente sluit met organisaties die uw gegevens in onze opdracht verwerken. Met die organisaties sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens, zoals hierna onder ‘Beveiliging persoonsgegevens’ omschreven. De gemeente blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging persoonsgegevens

De gemeente neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens die zij onder zich heeft tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen, zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Overheid (BIO).

Welke rechten heeft u?

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. U kunt online een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de Privacy adviseur van de gemeente IJsselstein of via een balieverzoek (in het laatste geval geldt dat u zich moet kunnen legitimeren). De gemeente behandelt uw verzoek binnen 4 weken, maar kan deze termijn ook verlengen met nogmaals 4 weken (indien dat nodig is).

Online verzoek indienen

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente IJsselstein kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente IJsselstein, via het algemene telefoonnummer 14 030. Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de gemeentelijke website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Dit is noodzakelijk voor de correcte en veilige werking van bijvoorbeeld zoekopdrachten, formulieren en de koppeling met DigiD. De gemeente gebruikt alleen technische en functionele cookies. Zogenaamde tracking cookies worden niet gebruikt. Omdat het technisch niet mogelijk is onze website te gebruiken zonder cookies, zal onze website niet bereikbaar zijn als u de cookies uitzet in uw internetbrowser. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.