Privacyverklaring

De gemeente IJsselstein verwerkt uw persoonsgegevens om haar wettelijke en publieke taken goed te kunnen uitvoeren.

Op deze pagina:

Privacyverklaring

De gemeente IJsselstein verwerkt uw persoonsgegevens om haar wettelijke en publieke taken goed te kunnen uitvoeren. Ook wanneer u zich meldt bij de gemeente IJsselstein voor bijvoorbeeld schuldhulpverlening, zorg of andere diensten, heeft de gemeente uw gegevens nodig. Ditzelfde geldt bijvoorbeeld wanneer u een aanvraag doet voor een bijstandsuitkering of een vergunning aanvraagt. U heeft er recht op dat de gemeente IJsselstein zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in de Uitvoeringswet AVG (UAVG).

In het algemene privacybeleid en privacyreglement van de gemeente worden de kaders aangegeven waarbinnen de gemeente IJsselstein uw persoonsgegevens verwerkt. Hierin wordt specifiek verwezen naar artikelen uit de AVG.

In deze privacyverklaring vindt u een beknopt en vereenvoudigd overzicht waarvoor de gemeente IJsselstein uw persoonsgegevens verwerkt. Ook kunt u lezen welke grondslag hiervoor wordt gebruikt, of sprake is van uitwisseling van gegevens, en hoe uw persoonsgegevens worden beveiligd. Tot slot kunt u lezen hoelang uw persoonsgegevens worden bewaard.

Waarvoor verwerkt de gemeente IJsselstein uw persoonsgegevens?

De gemeente IJsselstein verwerkt uw persoonsgegevens om verschillende redenen. Bijvoorbeeld wanneer u zich meldt voor schuldhulpverlening of wanneer u een aanvraag doet voor een vergunning of wanneer u een identiteitsbewijs aanvraagt. Vanuit de handhavende taak van de gemeente IJsselstein kunnen wij uw gegevens vastleggen en uitwisselen. Bijvoorbeeld wanneer u bepaalde regels heeft overtreden of de gemeente IJsselstein  daarvan een vermoeden heeft.

Wat is de grondslag voor verwerking van persoonsgegevens door de gemeente IJsselstein?

De gemeente IJsselstein mag niet zomaar uw persoonsgegevens verwerken. Hiervoor dient er een wettelijke grondslag te zijn. Deze grondslagen zijn te vinden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verwerking mag plaatsvinden:

  1. Om te voldoen aan een wettelijke plicht die de gemeente IJsselstein uitvoert. Denk bijvoorbeeld aan het betalen van uitkeringen;
  2. Voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de gemeente IJsselstein. Denk bijvoorbeeld aan het huren van een pand van de gemeente IJsselstein. De gemeente IJsselstein heeft dan uw persoonsgegevens nodig;
  3. Om een ernstige bedreiging voor uw gezondheid te bestrijden. Stel dat u in het stadshuis bent en u heeft medische zorg nodig. De gemeente IJsselstein mag uw persoonsgegevens gebruiken om u te helpen.
  4. Om een taak van algemeen belang te vervullen of het openbaar gezag van de gemeente IJsselstein uit te oefenen. Denk bijvoorbeeld aan het bestrijden van allerlei vormen van overlast.
  5. Als u hiervoor toestemming geeft. U dient expliciet toestemming te geven aan de gemeente IJsselstein voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht te allen tijde uw toestemming in te trekken.
  6. Indien er voor de gemeente een gerechtvaardigd belang voor verwerking van uw persoonsgegevens bestaat. Denk bijvoorbeeld aan woningoverlast.

Uitwisseling van persoonsgegevens

Gemeente IJsselstein kan voor de uitoefening van haar taken en verantwoordelijkheden samenwerken met organisaties. Dit kunnen zowel overheidsinstanties als private partijen zijn. Deze uitwisseling dient veilig te gebeuren. Uitwisseling gebeurt altijd op basis van een wettelijke grondslag of een samenwerkingsovereenkomst die de gemeente IJsselstein sluit met organisaties die uw gegevens in onze opdracht verwerken. Met die organisaties sluit de gemeente IJsselstein een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. De gemeente blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Gemeente IJsselstein neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Gemeente IJsselstein neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens die zij onder zich heeft tegen te gaan. Zo maakt de gemeente gebruik van beveiligde koppelingen, versleuteld e-mail en twee-factor-authenticatie. Dit laatste betekent dat naast een wachtwoord een verificatiecode nodig is om in te loggen. Genoemde maatregelen zijn vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid. Dit is op basis van de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Bewaartermijn persoonsgegevens

De gemeente IJsselstein bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van gemeentelijke taken, of zoals vastgelegd in de Archiefwet. Wanneer er nog persoonsgegevens opgeslagen zijn die niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel, worden deze zo snel mogelijk verwijderd. Dit betekent dat deze gegevens vernietigd worden, of zo worden aangepast dat de ze niet meer naar u zijn te herleiden.

De gemeente IJsselstein maakt gebruik van cameratoezicht. Inzet van camera’s en bijbehorende bewaartermijnen kunt u teruglezen in het privacyreglement van de gemeente.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de gemeentelijke website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Dit is noodzakelijk voor de correcte en veilige werking van bijvoorbeeld zoekopdrachten, formulieren en de koppeling met DigiD. De gemeente gebruikt alleen technische en functionele cookies. Zogenaamde tracking cookies worden niet gebruikt. Omdat het technisch niet mogelijk is om de website van gemeente IJsselstein te gebruiken zonder cookies, zal de website niet bereikbaar zijn als u de cookies uitzet in uw internetbrowser.

Uw privacyrechten

De AVG bepaalt de rechten van personen van wie de gegevens worden verwerkt. Deze rechten worden ook wel de ‘rechten van betrokkenen’ genoemd. Hieronder vindt u een opsomming van uw recht als betrokkene.

Recht op informatie

U heeft als betrokkene het recht om aan de gemeente IJsselstein te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Recht op inzage

U heeft als betrokkene de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Recht op rectificatie

Als duidelijk wordt dat uw persoonsgegevens niet kloppen, kunt u als betrokkenen een verzoek indienen bij de gemeente IJsselstein om dit te corrigeren.

Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)

In gevallen waar u als betrokkene toestemming heeft gegeven aan de gemeente IJsselstein om uw persoonsgegevens te verwerken, heeft u als betrokkenen het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking

U kunt de gemeente IJsselstein vragen de verwerking van uw persoonsgegevens als betrokkene te beperken indien u van mening bent dat de persoonsgegevens onjuist zijn, niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzamelend of in strijd met de wet worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid (“recht op dataportabiliteit”)

U kunt de gemeente IJsselstein vragen om uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere organisatie. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat u gaat verhuizen naar een andere gemeente. U kunt dan een beroep doen op ‘het recht op overdraagbaarheid’ waardoor de gemeente IJsselstein uw persoonsgegevens rechtstreeks overdraagt aan de gemeente waarvan u inwoner bent geworden.

Recht op bezwaar

U heeft als betrokkene het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt de gemeente IJsselstein vragen om uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Heeft de gemeente IJsselstein een gerechtvaardigde grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kan de gemeente IJsselstein helaas uw verzoek niet goedkeuren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u als betrokkene een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via de e-mail ingediend worden.  Ook kunt u een balieverzoek doen (in dit geval moet u zich kunnen legitimeren). De gemeente IJsselstein heeft vier weken de tijd, vanaf het moment van ontvangst van uw verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zal de gemeente IJsselstein laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij de gemeente, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Aan de hand van een verzoek kan de gemeente aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van u als betrokkene.

Via privacy@ijsselstein.nl een verzoek indienen

Online verzoek indienen

Bezwaar maken

In het geval de gemeente uw verzoek niet of niet geheel goedkeurt, wordt dit uitgelegd in de reactie van de gemeente IJsselstein op uw beroep op één van voornoemde rechten. U heeft het recht op vastlegging hiervan in een beschikking. Hiertegen kunt u bezwaar aantekenen bij de verwerkingsverantwoordelijke. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders. In de beschikking staat aangegeven hoe u dit kunt doen. U leest hier meer over op de pagina Bezwaar maken.

Melden mogelijk datalek

Gemeente IJsselstein doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Toch kan het helaas voorkomen dat er een datalek ontstaat. Dit gebeurt als uw persoonsgegevens bij de verkeerde persoon terechtkomen of bijvoorbeeld door een fout verloren raken. In het geval u het vermoeden heeft dat er sprake is van een datalek verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te melden. U kunt uw melding richten aan privacy@ijsselstein.nl. Vermeld daarin het volgende:

  • Op welke datum kwam u erachter dat er mogelijk sprake is van een datalek?
  • Beschrijf zo goed mogelijk wat er is gebeurd.

Twijfelt u of er sprake is van een datalek? Gemeente IJsselstein adviseert u toch een melding te doen via bovenstaand emailadres.

Vragen en klachten

Bent u niet tevreden over het handelen van de gemeente IJsselstein bij de omgang met uw privacy of het verwerken van uw persoonsgegevens? Of bent u van mening dat de gemeente IJsselstein uw persoonsgegevens ten onrechte verwerkt? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente IJsselstein kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente IJsselstein, Jan Baas (j.Baas@ijsselstein.nl), of telefonisch via: 06-46757138.