Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit? U kunt dan bezwaar maken. Dat kan alleen tegen besluiten die met de uitvoering van overheidstaken te maken hebben.

Beschrijving

Uw bezwaar behandelen we en als dat nodig is, veranderen we het besluit. We sturen u een brief met onze beslissing over uw bezwaren. Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u uw zaak voorleggen aan de rechter. Dat heet 'in beroep gaan'. Meer informatie daarover staat in onze beslissing die u krijgt. Bezwaar maken tegen belastingaanslagen werkt anders. Lees meer hierover bij de informatie over gemeentelijke belastingen.

Hoe werkt het?

Digitaal

Online bezwaar indienen

 • Bezwaar maken per e-mail is niet mogelijk. Bezwaarschriften die per e-mail binnenkomen behandelen we daarom niet;
 • Dien uw bezwaarschrift zo snel mogelijk in. Doe dit wel binnen 6 weken na de dag van bekendmaking. De dag van bekendmaking is meestal de datum van verzending of uitreiking van het besluit;
 • De termijn van 6 weken staat in de wet. Als u te laat bent met indienen, behandelen we uw bezwaarschrift niet. Behalve als u een goede reden heeft voor het te laat indienen.

Schriftelijk

U stuurt het aan ons op of geeft het bij ons af. U zet er in:

 • Uw naam en adres;
 • De datum;
 • Datum en nummer van het besluit. Of stuur een kopie van het besluit mee;
 • De reden(en) van uw bezwaar;
 • Uw handtekening.

Stuur uw bezwaarschrift aan de gemeente, Postbus 26, 3400 AA IJsselstein.

Bij wie maak ik bezwaar?

Een bezwaarschrift stuurt u naar de afzender van het besluit. Dat kan de gemeente zijn, maar ook een andere organisatie of persoon die taken voor de gemeente uitvoert. Een paar voorbeelden:

 • Organisatie Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Neemt besluiten over uitkeringen of schuldhulpverlening;
 • Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR). Neemt besluiten over belastingen;
 • Organisatie Parkeerbedrijf P1. Neemt besluiten over parkeren in het algemeen en in het bijzonder over parkeren door mensen met een beperking;
 • Heffingsambtenaar van de gemeente. Neemt besluiten over belastingen;
 • Leerplichtambtenaar van de gemeente. Neemt besluiten over leerplicht.

Als u het bezwaarschrift naar een verkeerde instantie of persoon stuurt, dan sturen ze het door. U ontvangt hierover bericht.

Hoe lang duurt het?

Na ontvangst van uw bezwaarschrift krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarin staat informatie over de behandeling. Het kan zijn dat we uw bezwaarschrift voorleggen aan een onafhankelijke adviescommissie (de commissie bezwaarschriften). Die hoort alle partijen en geeft daarna een advies over de beslissing op uw bezwaren. De termijn voor het beslissen op bezwaarschriften staat in de wet en verschilt per soort besluit. Omdat we met een commissie werken mag de behandeling maximaal 18 weken duren.

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt, stopt dat de uitvoering van een besluit niet. Soms heeft dat vervelende gevolgen. U kunt, naast uw bezwaarschrift, de rechter vragen om hierover een beslissing te nemen. Die beslissing heet een 'voorlopige voorziening'. Meer informatie hierover staat op www.rechtspraak.nl. Ook over de behandelkosten bij de rechter (griffierecht).

Commissie bezwaarschriften

De gemeente heeft een onafhankelijke commissie voor de behandeling van bezwaarschriften ingesteld. Deze commissie adviseert het gemeentebestuur over de inhoud van de beslissing op het bezwaarschrift. In de commissie zitten externe deskundigen. Zij hebben geen binding met de gemeente. De commissie wordt niet altijd om advies gevraagd. Bijvoorbeeld als we de bezwaren op een andere manier oplossen of als u het bezwaarschrift niet op tijd indient. De commissie maakt jaarverslagen.

Een bijeenkomst bij de commissie

Voordat de commissie advies geeft, is er ruimte voor een mondelinge toelichting, tijdens een hoorzitting. U krijgt daarover bericht van de secretaris van de commissie. Dat is een medewerker van de gemeente die de commissie ondersteunt bij haar werk. Alle contacten met de commissie lopen via die secretaris, bereikbaar via telefoonnummer 14 030. Nadat de commissie een advies over uw bezwaarschrift uitbrengt, neemt de gemeente een beslissing over uw bezwaarschrift. De gemeente is niet verplicht om het advies van de commissie te volgen. In de praktijk gebeurt dat meestal wel.

Meer weten

Op rechtspraak.nl staat ook veel informatie, zoals over de behandelkosten bij de rechter (griffierecht).