Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit? U kunt dan bezwaar maken. Dat kan alleen tegen besluiten die met de uitvoering van overheidstaken te maken hebben.

Beschrijving

Uw bezwaar behandelen we en als dat nodig is, veranderen we het besluit. We sturen u een brief met onze beslissing over uw bezwaren. Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u uw zaak voorleggen aan de rechter. Dat heet 'in beroep gaan'. Meer informatie daarover staat in onze beslissing die u krijgt. Bezwaar maken tegen belastingaanslagen werkt anders. Lees meer hierover bij de informatie over gemeentelijke belastingen.

Hoe werkt het?

Digitaal

Online bezwaar indienen

 • Bezwaar maken per e-mail is niet mogelijk. Bezwaarschriften die per e-mail binnenkomen behandelen we daarom niet;
 • Dien uw bezwaarschrift zo snel mogelijk in. Doe dit wel binnen 6 weken na de dag van bekendmaking. De dag van bekendmaking is meestal de datum van verzending of uitreiking van het besluit;
 • De termijn van 6 weken staat in de wet. Als u te laat bent met indienen, behandelen we uw bezwaarschrift niet. Behalve als u een goede reden heeft voor het te laat indienen.

Schriftelijk

U stuurt het aan ons op of geeft het bij ons af. U zet er in:

 • Uw naam en adres;
 • De datum;
 • Datum en nummer van het besluit. Of stuur een kopie van het besluit mee;
 • De reden(en) van uw bezwaar;
 • Uw handtekening.

Stuur uw bezwaarschrift aan de gemeente, Postbus 26, 3400 AA IJsselstein.

Bij wie maak ik bezwaar?

Een bezwaarschrift stuurt u naar de afzender van het besluit. Dat kan de gemeente zijn, maar ook een andere organisatie of persoon die taken voor de gemeente uitvoert. Een paar voorbeelden:

 • Organisatie Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Neemt besluiten over uitkeringen of schuldhulpverlening;
 • Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR). Neemt besluiten over belastingen;
 • Organisatie Parkeerbedrijf P1. Neemt besluiten over parkeren in het algemeen en in het bijzonder over parkeren door mensen met een beperking;
 • Heffingsambtenaar van de gemeente. Neemt besluiten over belastingen;
 • Leerplichtambtenaar van de gemeente. Neemt besluiten over leerplicht.

Als u het bezwaarschrift naar een verkeerde instantie of persoon stuurt, dan sturen ze het door. U ontvangt hierover bericht.

Hoe lang duurt het?

Na ontvangst van uw bezwaarschrift krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarin staat informatie over de behandeling. Het kan zijn dat we uw bezwaarschrift voorleggen aan een onafhankelijke adviescommissie (de commissie bezwaarschriften). Die hoort alle partijen en geeft daarna een advies over de beslissing op uw bezwaren. De termijn voor het beslissen op bezwaarschriften staat in de wet en verschilt per soort besluit. Omdat we met een commissie werken mag de behandeling maximaal 18 weken duren.

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt, stopt dat de uitvoering van een besluit niet. Soms heeft dat vervelende gevolgen. U kunt, naast uw bezwaarschrift, de rechter vragen om hierover een beslissing te nemen. Die beslissing heet een 'voorlopige voorziening'. Meer informatie hierover staat op www.rechtspraak.nl. Ook over de behandelkosten bij de rechter (griffierecht).

Commissie bezwaarschriften

De gemeente heeft een commissie voor het behandelen van bezwaarschriften. Die commissie is onafhankelijk. Dat betekent dat in de commissie geen mensen zitten die bij de gemeente IJsselstein werken of daar wonen. De rol van de commissie is om de gemeente te adviseren over bezwaren en het beslissen daarop. De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden en wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. De secretaris is een medewerker van de gemeente, maar geen lid van de commissie. De hoorzittingen zijn op donderdagmiddag in het stadhuis. De bezwaarmaker(s), de gemeente en eventuele andere belanghebbenden ontvangen hiervoor een uitnodiging. 

De commissie bekijkt de stukken en organiseert een bijeenkomst. Tijdens die vergadering (hoorzitting) geven bezwaarmakers en de gemeente een toelichting. En beantwoorden ze vragen van de commissie. Op basis van al deze informatie maakt de commissie daarna haar advies.

De commissie vergadert volgens een vast vergaderschema. De vergaderingen zijn meestal openbaar. Dat is niet zo als de zaken privacygevoelig zijn.  We maken de agenda voor de vergadering vooraf bekend via de gemeentelijke website. De inhoud daarvan kan nog wijzigen na de publicatie, bijvoorbeeld als de behandeling vervalt of wordt verplaatst. De stukken van de vergadering zijn niet openbaar. Die zijn alleen beschikbaar voor de genodigden voor de hoorzitting.

Wilt u een hoorzitting als toehoorder bijwonen?

Bij openbare zittingen kan dat. Als u een openbare hoorzitting als toehoorder wilt bijwonen, dan adviseren wij u om vooraf contact op te nemen met het secretariaat van de commissie. Ze kunnen u informeren of er nog wijzigingen in de agenda zijn. Dat voorkomt teleurstellingen. Het secretariaat is bereikbaar via telefoonnummer 14030.

Commissieverslag

De commissie maakt elk jaar en verslag over haar werkzaamheden. Als de verslagen door het gemeentebestuur zijn behandeld komen ze op deze website.

Meer weten

Op rechtspraak.nl staat ook veel informatie, zoals over de behandelkosten bij de rechter (griffierecht).