Kabels en leidingen aanleggen

Bent u een telecommunicatiebedrijf en gaat u kabels aanleggen, onderhouden of opruimen? Of bent u leverancier van gas, water of elektriciteit (nutsbedrijf) en moet u werkzaamheden verrichten in onze gemeente?

Beschrijving

Wet WIBON

Op meldingen voor graafwerkzaamheden is de Wet informatie-uitwisseling Boven- en Ondergrondse Netten (WIBON) van toepassing. In de WIBON staat wanneer bedrijven en particulieren wettelijk verplicht zijn om hun graafwerkzaamheden te melden bij het Kadaster. Dit om schade aan kabels en leidingen te voorkomen. Meer informatie vindt u hier.

Kabels

Voor de aanleg, het verleggen en/of verwijderen van telecommunicatiekabels en voor het aanbrengen van handholes gelden regels. Die zijn vastgelegd in de Telecommunicatieverordening en in het Uitvoeringsbesluit Telecommunicatieverordening. Meld werkzaamheden aan het telecommunicatienetwerk altijd bij de wegbeheerder. U heeft een melding nodig om een instemmingsbesluit op grond van Telecommunicatieverordening gemeente IJsselstein te krijgen.

Melding

Wie moet melden?

Bent u een exploitant van een telecommunicatienetwerk? Dan moet u een melding doen voordat u werkzaamheden aan het telecommunicatienetwerk gaat uitvoeren. Dit geldt ook als u als bedrijf in eigen naam en voor eigen rekening kabels voor een telecommunicatienetwerk aanlegt, in stand houdt en opruimt, zonder dat u zelf exploitant van dat telecommunicatienetwerk bent.

Wanneer melden?

Meld uw werk uiterlijk 4 weken voor u aan het werk gaat. Wij raden u aan om ruim van tevoren met de wegbeheerder kabels en leidingen te overleggen over de uit te voeren werkzaamheden. Dit geldt zeker wanneer het om ingewikkelde, grootschalige projecten gaat.

Welke meldingen zijn er?

 • Een melding voor werkzaamheden van niet ingrijpende aard
  Werkzaamheden aan uw telecommunicatienetwerk met een tracélengte van minder dan 1 meter (met uitzondering van de plaatsing van handholes) die niet een ernstige belemmering of storing oplossen.
 • Het aanbrengen of verwijderen van kabels in en vanuit eerder aangebrachte voorzieningen.
 • Een melding om een instemmingsbesluit te verkrijgen
  In een instemmingsbesluit staan de voorwaarden waaronder u werkzaamheden aan uw telecommunicatienetwerk kunt uitvoeren.
 • Een melding in geval van ernstige belemmeringen en storingen
  Zijn er spoedeisende werkzaamheden nodig door een ernstige belemmering of storing? Meld deze dan direct bij de wegbeheerder kabels en leidingen, voor de start van het werk. Met een ernstige belemmering of storing bedoelen we bijvoorbeeld een kabelbreuk waardoor abonnees van het telecommunicatienetwerk geen verbinding meer hebben (onderbroken verbinding).

Melding maken?

 • Het aanvragen van een instemmingsbesluit of vergunning geschiedt digitaal. Hiervoor is de gemeente IJsselstein aangesloten bij het LTC platform en wordt er gebruik gemaakt van de applicatie LTC Meldingen & Vergunningen (LTC M&V). Aanvragen kan via de website.
 • U heeft hiervoor een inlogaccount nodig. Indien u nog geen account heeft kunt u die aanvragen via: Nieuw LTC account aanvragen. Voor vragen over LTC M&V is de Support afdeling van Andes bereikbaar via support@andes.nl of bel 088 - 2100 350.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit of vergunning moet u leges betalen. De kosten van deze vergunning zijn vastgelegd in de legesverordening van de gemeente IJsselstein.

 • een melding in verband met het verkrijgen van instemming: € 95,45
 • het bedrag wordt bij aaneengesloten graafwerkzaamheden over een lengte van 25 meter of meer per strekkende meter sleuf verhoogd met: € 1,25 per strekkende meter

Instemmingsbesluit

Beslistermijn aanvraag

Wij proberen om uw instemmingsbesluit zo snel mogelijk af te handelen. Is uw melding op tijd en heeft u ook met de wegbeheerder kabels en leidingen overlegd? Dan heeft u binnen 8 weken een instemmingsbesluit van ons.

Procedure

U doet uiterlijk 4 weken voor de start van de werkzaamheden een melding bij de wegbeheerder. Mogelijk heeft u daarvoor al overlegd met elkaar.
De wegbeheerder neemt uw melding in behandeling en beslist of u een instemmingsbesluit krijgt.
Krijgt u een instemmingsbesluit of vergunning? Dan publiceren we dit via de openbare bekendmakingen. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit. U mag dan toch gebruikmaken van uw vergunning. Let op: dit kan anders zijn als een belanghebbende naar de rechter gaat.

Bezwaar

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 • de gronden van het bezwaar.

Dit bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat verzoeker ook een bezwaarschrift heeft ingediend. Een verzoek moet worden ingediend bij Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.