Kabels en leidingen aanleggen

Bent u een telecommunicatiebedrijf en gaat u kabels aanleggen, onderhouden of opruimen? Of bent u leverancier van gas, water of elektriciteit (nutsbedrijf) en moet u werkzaamheden verrichten in onze gemeente?

Beschrijving

Wet WIBON

Op meldingen voor graafwerkzaamheden is de Wet informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) van toepassing. In de WIBON staat wanneer bedrijven en particulieren wettelijk verplicht zijn om hun graafwerkzaamheden te melden bij het Kadaster. Dit om schade aan kabels en leidingen te voorkomen.

Kabels

Voor de aanleg, het verleggen en/of verwijderen van telecommunicatiekabels en voor het aanbrengen van ondergrondse behuizingen (handholes) gelden regels. Die zijn vastgelegd in de Telecommunicatieverordening. Meld werkzaamheden aan het telecommunicatienetwerk altijd bij de beheerder kabels en leidingen van de gemeente. U heeft een melding nodig om een instemmingsbesluit op grond van Telecommunicatieverordening van de gemeente te krijgen.

Melding

Wie moet melden?

Bent u een exploitant van een telecommunicatienetwerk? Dan moet u een melding doen voordat u werkzaamheden aan het telecommunicatienetwerk gaat uitvoeren. Dit geldt ook als u als bedrijf in eigen naam en voor eigen rekening kabels voor een telecommunicatienetwerk aanlegt, in stand houdt en opruimt, zonder dat u zelf exploitant van dat telecommunicatienetwerk bent.

Wanneer melden?

Meld uw werk uiterlijk 4 weken voor u aan het werk gaat. Wij raden u aan om ruim van tevoren met de beheerder kabels en leidingen te overleggen over de uit te voeren werkzaamheden. Dit geldt zeker wanneer het om ingewikkelde, grootschalige projecten gaat.

Welke meldingen zijn er?

 • Een melding voor werkzaamheden van niet ingrijpende aard
  Werkzaamheden aan uw telecommunicatienetwerk met een tracélengte van minder dan 1 meter (met uitzondering van de plaatsing van handholes) die niet een ernstige belemmering of storing oplossen.
 • Het aanbrengen of verwijderen van kabels in en vanuit eerder aangebrachte voorzieningen.
 • Een melding om een instemmingsbesluit te verkrijgen
  In een instemmingsbesluit staan de voorwaarden waaronder u werkzaamheden aan uw telecommunicatienetwerk kunt uitvoeren.
 • Een melding in geval van ernstige belemmeringen en storingen
  Zijn er spoedeisende werkzaamheden nodig door een ernstige belemmering of storing? Meld deze dan direct bij de beheerder kabels en leidingen, voor de start van het werk. Met een ernstige belemmering of storing bedoelen we bijvoorbeeld een kabelbreuk waardoor abonnees van het telecommunicatienetwerk geen verbinding meer hebben (onderbroken verbinding).

Melding maken?

 • Het aanvragen van een instemmingsbesluit of vergunning kan digitaal. Hiervoor is de gemeente aangesloten bij het LTC platform en wordt er gebruik gemaakt van de applicatie LTC Meldingen & Vergunningen (LTC M&V). Aanvragen kan via de website.
 • U heeft hiervoor een inlogaccount nodig. Indien u nog geen account heeft kunt u die aanvragen via: Nieuw LTC account aanvragen. Voor vragen over LTC M&V is de Support afdeling van Andes bereikbaar via support@andes.nl of bel 088 - 2100 350.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit of vergunning brengen we kosten (leges) in rekening. De bedragen staan in de belastingverordening (legesverordening) van de gemeente  Raadpleeg de verordening op overheid.nl voor de actuele tarieven.

Instemmingsbesluit

Beslistermijn aanvraag

Wij proberen om uw instemmingsbesluit zo snel mogelijk af te handelen. Is uw melding op tijd en heeft u ook met de beheerder kabels en leidingen overlegd? Dan heeft u binnen 8 weken een instemmingsbesluit van ons.

Procedure

U doet uiterlijk 4 weken voor de start van de werkzaamheden een melding bij de beheerder kabels en leidingen. Mogelijk heeft u daarvoor al overlegd met elkaar.
De beheerder neemt uw melding in behandeling en beslist of u een instemmingsbesluit krijgt.