Leerplicht

Gaat een kind niet (meer) naar school, zonder dat hier een goede reden voor is? Dan meldt de school dit verzuim direct bij de leerplichtambtenaar of via het verzuimloket van DUO.

Beschrijving

Leerplicht

Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit. En voor kinderen van asielzoekers en vreemdelingen. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Maar zij vallen dan nog niet onder de leerplicht. De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 is geworden. Vanaf dat moment zijn ouders of verzorgers ook strafbaar als zij hun kind thuis houden.
De leerplicht duurt tot en met het einde van het schooljaar. Een kind dat 16 jaar wordt, moet het schooljaar dus eerst nog afmaken. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Als een kind minimaal 12 volledige schooljaren naar school is geweest, is de leerplicht ook afgelopen. Een groep overslaan op de basisschool telt mee als volledig schooljaar.

Kwalificatieplicht

De kwalificatieplicht is een van de maatregelen van de Rijksoverheid om schooluitval van jongeren tegen te gaan. De maatregel moet de kansen van startende jongeren op de arbeidsmarkt vergroten. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatieplichtig. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). De kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren die praktijkonderwijs gevolgd hebben. Of onderwijs hebben gevolgd in de uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht of dagbesteding op het voortgezet speciaal onderwijs.

Verzuim melden

Aanvragen voor extra vrije dagen buiten de reguliere vakanties om moeten aangevraagd worden bij het hoofd van de school. Zij beoordelen de aanvraag van de ouders en kunnen hiervoor wel of geen toestemming geven. Wanneer ouders meer dan 10 dagen per schooljaar door gewichtige omstandigheden extra verlof willen dan moet dit aangevraagd worden bij leerplicht van de gemeente.
Het kan ook voorkomen dat een kind door lichamelijke of psychische oorzaken geen onderwijs kan volgen. Gaat een kind niet (meer) naar school, zonder dat hier een goede reden voor is? Dan meldt de school dit verzuim direct bij de leerplichtambtenaar of via het verzuimloket van DUO. De leerplichtambtenaar probeert er samen met de ouders, leerling en school alles aan te doen om dit op te lossen. De leerplichtambtenaar houdt toezicht op het naleven van de Leerplichtwet.

Meer weten

Heeft u vragen over leerplicht of vrijstelling? Neem contact op met de leerplichtsambtenaar via info@ijsselstein.nl.
Of bekijk de informatie over leerplicht op Overheid.nl