Besluitenlijst B&W-vergadering IJsselstein 11 juni 2024

Besluiten

Openbare besluitenlijst 4 juni 2024

Zaaknummer: 148324

Het college besluit de openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering IJsselstein d.d. dinsdag 4 juni 2024 vast te stellen.

RIB Bovenregionale pilot jeugdhulp in onderwijstijd

Zaaknummer: 182118

Het college besluit de raad schriftelijk te informeren over de lopende bovenregionale pilot Jeugdhulp in Onderwijstijd.

Het college besluit de raad te informeren over de bovenregionale pilot Jeugdhulp in Onderwijs, welke momenteel loopt op de Rafaëlschool in Utrecht en op het Heuvelrugcollege in Zeist.

Wijziging gemeenschappelijke regeling recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL)

Zaaknummer: 164521

Het college besluit in te stemmen met het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Stichtse Groenlanden.

De raad heeft toestemming gegeven aan het college om de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) te wijzigen. De wijziging maakt een betere controle van de gemeenschappelijke regeling mogelijk. Het college besluit daarom om definitief in te stemmen met de wijziging.

Bestuursovereenkomst NOVEX Groene Hart

Zaaknummer: 182408

Het college besluit het bestuursakkoord Groene Hart 2022 te ondertekenen.

Het college besluit een overeenkomst aan te gaan met andere overheden in het Groene Hart om bij te dragen aan een evenwichtige ontwikkeling van het gebied. Het Groene Hart staat voor grote ruimtelijke opgaven op het terrein van onder meer wonen, werken, energie, mobiliteit en een gezonde leefomgeving.

Inkoop huishoudelijke ondersteuning

Zaaknummer: 177066

Het college besluit:

  1. Het HHM-normenkader te blijven gebruiken voor het indiceren van huishoudelijke ondersteuning;
  2. De inkoopstrategie voor de inkoop van huishoudelijke ondersteuning vast te stellen;
  3. Een inkoopprocedure te doorlopen volgens deze inkoopstrategie; en
  4. Uit hoofde van de vastgestelde inkoopstrategie in te stemmen met een vooraf vastgesteld tarief dat overeenkomt met het prijsadvies op grond van het door Bureau Berenschot uitgevoerde kostprijsonderzoek, aangevuld met de nog uit voeren actualisatie hiervan eind 2024.
  5. Een verplichting tot geheimhouding op te leggen, volgens artikel 87 van de Gemeentewet, op de bijlagen 2, 3 en 4 bij dit voorstel, op grond van het bepaalde in artikel 5.1, lid 2, sub b van de Wet open overheid, zijnde de economische of financiële belangen van de gemeente.

    Voorts besluiten het college en de burgemeester ieder voor het zijn bevoegdheden betreft, 
     
  6. Het college en de burgemeester van Houten volmacht, mandaat en machtiging te verlenen voor de inkoopprocedure zoals opgenomen in de onder beslispunt 2 genoemde inkoopstrategie voor de inkoop van huishoudelijke ondersteuning

Het college stelt de normen vast waarmee het toewijzen van huishoudelijke ondersteuning bepaalt. Voor de inkoop van deze ondersteuning heeft IJsselstein met andere Lekstroomgemeenten in de regio een gezamenlijke strategie afgesproken. Het college verleent het college van Houten een volmacht om deze strategie vast te stellen.

Jaarstukken 2023

Zaaknummer: 183935

Het college besluit de aangepaste Jaarstukken 2023 aan te bieden aan de raad.

Het college biedt de geactualiseerde Jaarstukken 2023 aan de raad aan. In de Jaarstukken zijn de laatste aanpassingen verwerkt in afstemming met de accountant.

Besluiten burgemeester

Bestuursovereenkomst NOVEX Groene Hart

Zaaknummer: 182408

De burgemeester besluit wethouder Bekker volmacht te verlenen om de bestuursovereenkomst namens IJsselstein te ondertekenen.

Het college besluit een overeenkomst aan te gaan met andere overheden in het Groene Hart om bij te dragen aan een evenwichtige ontwikkeling van het gebied. Het Groene Hart staat voor grote ruimtelijke opgaven op het terrein van onder meer wonen, werken, energie, mobiliteit en een gezonde leefomgeving.

Persberichten / persmoment

Er zijn geen collegebesluiten die aanleiding geven tot het organiseren van een persmoment of het publiceren van een persbericht.

Representatieve activiteiten college

Datum en tijd Activiteit Locatie Wie

15 juni

15.00

Opening tentoonstelling Verbonden Stad

Museum IJsselstein

Wethouder Tas

16 juni

14.30

Intrededienst ds. M. van der Zwan

Kruispunt, Touwlaan 36

Wethouder Tas

20 juni

15.30

Cultuurcafé

Bibliotheek

Wethouder Foekema

30 juni

11.00

Opening sportfair

Podium

Wethouder Tas

3 juli

17.30

VIHIJ: Lopikerwaard zomerfeest

Papekopperstraatweg 2

Burgemeester Van Domburg, wethouders Schell en Bekker

24 juli

10.00

Zomerfestijn: kopje koffie met de burgemeester

Gemeentehuis

Burgemeester Van Domburg

2 sept

18.00

Startschot zwemvierdaagse (IJsselsteinse zwem- en poloclub + Reddingsbrigade IJsselstein)

De Hooghe Waerd

Wethouder Tas

21 sept

10.00

Wereld Alzheimer dag (hijsen vlag)

 

Wethouder Foekema

21 sept

10.15

Dag van de techniek

Cals college

Wethouder Schell

25 sept

10.00

Landelijke opening week tegen de eenzaamheid

NBC Centre Nieuwegein

Wethouder Foekema

5 nov

14.00

Bijeenkomst Zonnebloem: veiligheid in IJsselstein

Nog niet bekend

Burgemeester Van Domburg

14 dec

19.00

Mevrouw Klein Sprokkelhorst

Ijsselstein

College van B&W