Besluitenlijst B&W-vergadering IJsselstein 21 mei 2024

Besluiten

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering gemeente IJsselstein d.d. dinsdag 14 mei 2024

Zaaknummer: 148324

Het college besluit de openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering IJsselstein d.d. dinsdag 14 mei 2024 vast te stellen.

Beslissing op bezwaarschrift stichting Fulcotheater

Zaaknummer: 152614

Het college besluit de verleende subsidie van 8 november 2023 in stand te laten onder aanpassing van een aantal daarbij gestelde voorwaarden.

Het college handhaaft haar subsidiebesluit van 8 november 2023 voor de meerjarige subsidiebeschikking 2024-2029. Op advies van de Commissie bezwaarschriften past het college een aantal voorwaarden aan.

Pilot intensieve begeleiding inburgeraars in de Z-route

Zaaknummer: 171373

Het college besluit een budget beschikbaar te stellen van € 56.825,60 aan stichting Pulse door middel van een incidentele subsidie voor de pilot 'begeleiding participatie in de Z-route', zodat kan worden voldaan aan de verplichte 800 uur aan participatie uit de Wet inburgering.

Het college stelt geld beschikbaar aan Stichting Pulse voor een intensief pilotproject dat gericht is op het vergroten van de zelfredzaamheid van inburgeraars die moeite hebben met leren, de zogenaamde Z-route. Daarmee kunnen de verplichte uren voor participatie uren ingevuld worden.

Beleidsmatige opzet begroting 2025

Zaaknummer: 180011

Het college besluit de beleidsmatige opzet van de begroting 2025 vast te stellen.

Het college verbetert de beleidsmatige opzet van de begroting 2025. Dit stelt de raad beter in staat om haar kaderstellende en controlerende taken uit te voeren.

Stemadvies en machtiging voor de extra ALV van de VNG op 24 mei 2024

Zaaknummer: 181645

Het college besluit:

  1. Het voorstel voor de VNG-inzet uit de resolutie 'Nieuw kabinet, gebruik en borg de kracht van het lokaal bestuur' te steunen.
  2. Gemeentesecretaris Van de Werken te machtigen om tijdens de extra ALV VNG op 24 mei 2024 namens het college te stemmen.

Het college besluit de voorstellen die de VNG in de resolutie ‘Nieuw kabinet, gebruik en borg de kracht van het lokaal bestuur’ doet te steunen en gemeentesecretaris Van de Werken te machtigen om tijdens de extra algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse gemeenten(VNG) op 24 mei 2024 deze stem uit te brengen. Hiermee steunt het college de VNG-inzet voor de kabinetsformatie om de structurele financiële problemen van gemeenten op te lossen.

Persberichten/persmoment

Er zijn geen collegebesluiten die aanleiding geven tot het organiseren van een persmoment of het publiceren van een persbericht.

Representatieve activiteiten college

Datum en tijd Activiteit Locatie Wie

27 mei, 09.00

Campagne Zomerlezen

De Ark

Wethouder Schell

24 mei, 17.00

Anjerconcert

Basiliek

Loco-burgemeester Tas

25 mei, 16.00

Prijsuitreiking kwalificatiewedstrijd jeugdbrandweer

Brandweerkazerne

Wethouder Schell

27 mei, 12.00

Presentatiemoment Kunst Centraal De Minstreel IJsselstein

Touwlaan 23

Wethouder Foekema

7 juni, 20.00

Harmonie Amicitia en zangeres Francis Broekhuizen

Fulcotheater

Wethouder Foekema

11 juni, 08.45

Opening schoolbibliotheek

Kindcentrum WIJ

Wethouder Schell

15 juni, 15.00

Opening tentoonstelling Verbonden Stad

Museum IJsselstein

Wethouder Tas

16 juni, 14.30

Intrededienst ds. M. van der Zwan

Kruispunt, Touwlaan 36

Wethouder Tas

3 juli, 17.30

VIHIJ: Lopikerwaard zomerfeest

Papekopperstraatweg 2

Burgemeester Van Domburg, wethouders Schell en Bekker

24 juli, 10.00

Zomerfestijn: kopje koffie met de burgemeester

Gemeentehuis

Burgemeester Van Domburg