Besluitenlijst B&W-vergadering IJsselstein 2 juli 2024

Besluiten

Openbare besluitenlijst 24 juni 2024

Zaaknummer: 148324

Het college besluit de openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering IJsselstein d.d. dinsdag 24 juni 2024 vast te stellen.

Beantwoording schriftelijke art. 35vragen LDIJ over Cijfers klachtenafhandeling

Zaaknummer: 186785

Het college besluit de schriftelijke raadsvragen van LDIJ over Cijfers klachtenafhandeling te beantwoorden.

Het college beantwoordt de schriftelijke artikel 35-vragen van de fractie van LDIJ over Cijfers klachtenafhandeling

Voortgang project Paardenveld Noord

Zaaknummer: 188105

Het college besluit de raad schriftelijk te informeren over de voortgang van het project Paardenveld Noord.

Het college informeert de raad over aanpassing van de planning van het woningbouwproject Paardenveld Noord. De aangepaste planning geeft tijd om de inpassing van een particulier initiatief in het gebied goed te kunnen beoordelen.

Gebiedsontwikkeling Kromme IJsselgebied

Zaaknummer: 184349

Het college besluit de raad schriftelijk te informeren over het proces voor uitwerking van het gebiedsperspectief en het opstellen van een ontwikkelingsplan voor het Kromme IJsselgebied.

Het college informeert de raad in een brief over de vervolgstappen om samen met belanghebbenden te komen tot een ontwikkelingsplan voor het Kromme IJsselgebied.

Beantwoording schriftelijke art. 35vragen CDA over Besteding opbrengsten Kunstveiling en lokale kunstenaars

Zaaknummer: 187837

Het college besluit de schriftelijke raadsvragen van CDA over Besteding opbrengsten Kunstveiling en lokale kunstenaars te beantwoorden.

Het college beantwoordt de schriftelijke artikel 35 vragen van CDA over de besteding opbrengsten Kunstveiling en lokale kunstenaars.

Verlenging bovenregionale samenwerking jeugdzorg.

Zaaknummer: 189770

Het college besluit:

  1. gemeenten ten aanzien van de gezamenlijke sturing op Veilig Thuis, (preventieve) Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, te verlengen met een jaar.
  2. In te stemmen met de Nadere regel subsidie Veilig Thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (VT-JB-JR) gemeente Utrecht 2025 (zie bijlage 2) zoals door de gemeente Utrecht mede namens alle deelnemende Utrechtse gemeenten zal worden vastgesteld.
  3. Akkoord te gaan met het financieel kader zoals omschreven onder het kopje Financiën van dit voorstel en een bedrag van € 1.061.265 beschikbaar te stellen.
  4. Mandaat te verlenen aan het college van de gemeente Utrecht-stad om namens de deelnemende regio's over te gaan tot publicatie van deze nadere regel, het beoordelen van de subsidieaanvra(a)g(en) en over te gaan tot toekenning van de subsidie voor 2025.
  5. De subsidieregeling VT-JB-JR Utrecht 2018 in te trekken per 1 januari 2025.  

Samen met alle Utrechtse gemeenten besluit het college om de samenwerkingsovereenkomst, die de sturing op Veilig Thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering regelt, met een jaar te verlengen.

Uitvoering Wet goed verhuurderschap

Zaaknummer: 143428

Het college besluit:

  • De wijziging van het aanwijzigingsbesluit toezichthouders gemeente IJsselstein 2024 vast te stellen.
  • Voorlopig nog geen initiatief te nemen voor invoering van een vergunningstelsel.

Met het vaststellen van een aanwijzingsbesluit regelt het college het toezicht op de uitvoering van de Wet goed verhuurderschap. Deze wet gaat ongewenste praktijken bij verhuur van woonruimte door particulieren tegen

Principemedewerking woningbouw Hogebiezen 70

Zaaknummer: 108466

Het college besluit Principemedewerking te verlenen aan het wijzigen van het omgevingsplan voor de Hogebiezen 70 te IJsselstein.

Samen met vier ander gemeenten in de regio heeft het college voor de komende jan opnieuw afspraken gemaakt over de voortzetting van de U-pas. Dit is een pas voor inwoners en gezinnen met een laag inkomen. De U-pas geeft korting op onder andere sportieve, recreatieve en culturele activiteiten. De gemeente stimuleert daarmee deelname aan de samenleving.

Representatieve activiteiten college

Datum en tijd Activiteit Locatie Wie
3 juli, 17.30 VIHIJ: Lopikerwaard zomerfeest Papekopperstraatweg 2 Burgemeester Van Domburg, wethouder Schell
5 juli, 15.30 Haringparty Energieweg Wethouder Foekema
9 juli, 11.45 Opening QR-FIT wandelroute (valpreventie) Oase Wethouder Foekema
24 juli, 10.00 Zomerfestijn: kopje koffie met de burgemeester Gemeentehuis Burgemeester Van Domburg
22 aug, 11.00 Bezoek IJVO IJVO College B&W
2 sept, 18.00 Startschot zwemvierdaagse (IJsselsteinse zwem- en poloclub + Reddingsbrigade IJsselstein) De Hooghe Waerd Wethouder Tas
21 sept, 10.00 Wereld Alzheimer dag (hijsen vlag)   Wethouder Foekema
21 sept, 10.15 Dag van de techniek Cals college Wethouder Schell
25 sept, 10.00 Landelijke opening week tegen de eenzaamheid NBC Centre Nieuwegein Wethouder Foekema
5 nov, 14.00 Bijeenkomst Zonnebloem: veiligheid in IJsselstein Nog niet bekend Burgemeester Van Domburg
30 nov, 09.00 Uitdelen 100 fruitbomen i.s.m. de Natuur- en Milieufederatie Utrecht Podium Wethouder Bekker
14 dec, 19.00 Mevrouw Klein Sprokkelhorst Ijsselstein College van B&W