Besluitenlijst B&W-vergadering IJsselstein 4 juni 2024

Besluiten

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering gemeente IJsselstein d.d. dinsdag 28 mei 2024

Zaaknummer: 148324

Het college besluit de openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering IJsselstein d.d. dinsdag 28 mei 2024 vast te stellen.

Beantwoording schriftelijke art. 35vragen PvdA/Groenlinks over Huisvesting vergunninghouders en opvang asielzoekers

Zaaknummer: 176463

Het college besluit de schriftelijke raadsvragen van PvdA/Groenlinks over Huisvesting vergunninghouders en opvang asielzoekers te beantwoorden.

Het college beantwoordt de schriftelijke artikel 35 vragen van PvdA en GroenLinks over Huisvesting vergunninghouders en opvang asielzoekers.

Intentieverklaring Opwek Energie Rijksvastgoed A2 Utrecht Zuid

Zaaknummer: 181256

Het college besluit:

 1. De intentieverklaring Opwek Energie Rijksvastgoed A2 Utrecht Zuid met Rijkswaterstaat, provincie Utrecht en de gemeente Nieuwegein en Vijfheerenlanden aan te gaan.
 2. Volmacht te verlenen aan wethouder Bekker om een intentieverklaring Opwek Energie Rijksvastgoed A2 Utrecht Zuid met Rijkswaterstaat, provincie Utrecht en de gemeente Nieuwegein en Vijfheerenlanden te ondertekenen
 3. De raad schriftelijk te informeren over de intentieverklaring.

Het college sluit een intentieverklaring met Rijkswaterstaat, provincie Utrecht en de gemeente Nieuwegein en Vijfheerenlanden om samen de mogelijkheden van het plaatsen van zonnepanelen op rijksgrond langs de A2 te verkennen. In een brief informeert het college de raad.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Eiteren 29 – 31

Zaaknummer: 182801

De raad voorstellen:

 1. Een verklaring geen bedenkingen af te geven voor de ontwikkeling van 11 appartementen op het perceel Eiteren 29-31.
 2. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen tevens aan te merken als de definitieve verklaring van geen bedenkingen, indien geen zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning worden ingediend. 

Het college stelt de raad voor om geen bedenkingen in te brengen tegen de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van 11 appartementen aan de Eiteren 29-31.

Aanvullend krediet nieuwbouw Agnesschool en de Tandem

Zaaknummer: 129267                                          

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. In te stemmen met de kaders en uitgangspunten voor Kindcentrum Agnes/Tandem.
 2. Zomerdijk 43 als voorkeursplek voor de gezamenlijke nieuwbouw van de Agnesschool en De Tandem vast te stellen.
 3. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor:
  • de realisatie van Kindcentrum Agnes/Tandem ad € 6.223.292.
  • het Energie neutraal maken van het Kindcentrum Agnes/Tandem ad € 460.485. Dit bedrag wordt pas ter beschikking gesteld, als de schoolbesturen de kapitaallasten ervan vergoeden of de bijdrage ineens doen.
  • de ruimten voor kinderopvang ad € 2.140.832- de openbare ruimte ad € 250.000 (netto).
  • onderwijsleerpakketten ad €185.000.
 4. De afschrijftermijn van (B)ENG schoolgebouwen in afwijking van de nota waardering en afschrijving vast te stellen op 50 jaar.

Het college stelt de raad voor om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor een nieuw en gezamenlijk schoolgebouw voor de basisscholen de Agnesschool en de Tandem aan de Zomerdijk 43. Ook komt er kinderopvang in het gebouw.

Wijziging verordening Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning

Zaaknummer: 177126

Het college besluit:

 1. De raad voor te stellen te besluiten tot wijziging van de Verordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning gemeente IJsselstein 2022.
 2. De Beleidsregels jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning, gemeente IJsselstein 2022 aan te passen.

Het college stelt de raad voor om de Verordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning aan te passen. Deze gaat onder andere over het toekennen van huishoudelijke ondersteuning. Het college besluit om de hierop betrekking hebbende beleidsregels zodanig aan te passen dat mensen, die zonder deze hulp niet meer thuis kunnen wonen, voorrang krijgen.

Zienswijze WerkwIJSS Bedrijfsplan en begrotingen Begroting 2025

Zaaknummer: 170031

Het college besluit de raad voor te stellen de bijgevoegde zienswijzebrief over de begrotingen 2025 van WerkwIJSS vast te stellen, waarin de raad de volgende punten meegeeft aan WerkwIJSS:
1. Op basis van de septembercirculaire 2023 hanteert WerkwIJSS een indexatiepercentage van 4,2% voor de overige kosten. In deze circulaire wordt voor overige kosten een percentage van 2% genoemd. WerkwIJSS verzoeken om dit percentage te hanteren;
2. De financieringssystematiek van WerkwIJSS werkt steeds ongunstiger uit voor de gemeente IJsselstein ten opzichte van de andere deelnemende gemeenten. Samen met WerkwIJSS en de andere deelnemende gemeenten te willen kijken naar nieuwe afspraken over de financieringssystematiek als input voor de begroting 2026;
3. Intensief betrokken te willen worden bij de toekomstverkenning Sociale Infrastructuur Lekstroom Werkt met als uitgangspunt een toekomstbestendige en duurzame uitvoering van Wsw en Participatiewet.

Het college stelt de raad voor een zienswijze te geven op het bedrijfsplan en de begrotingen 2025 van de Stichting WerkwIJSS en Stichting WerkwIJS Schoon.

Kadernota 2025

Zaaknummer: 183825

Het college besluit:

 1. De kadernota 2025 ter vaststelling aan te bieden aan de raad.
 2. De raad voor te stellen het financieel perspectief, financiële uitgangspunten en groen gecodeerde voorstellen te verwerken in de programmabegroting 2025.

Het college gaat akkoord met de inhoud van de kadernota 2025 en biedt deze aan de raad aan ter vaststelling. In de kadernota geeft het college de uitgangspunten voor de begroting van volgend jaar en inzicht in het financiële perspectief. Ook geeft het college een reactie op de voorstellen, die de raadsfracties voor 2025 hebben ingediend. Na het raadsbesluit verwerkt het college de aangenomen voorstellen van de fracties in de begroting voor 2025.

Jaarstukken 2023

Zaaknummer: 183935

 1. Het college besluit de raad voor te stellen om:
  • De Jaarstukken 2023 vast te stellen;
  • De onttrekkingen aan reserves vast te stellen op de werkelijk  gemaakte kosten;
  • Naar aanleiding van deze jaarrekening de volgende resultaatbestemming vast te stellen:
   • a.  Het saldo van uitgestelde prestaties (€ 537.850) toe te voegen aan de reserve Opschorting prestaties;
   • b.  Het restant uitvoeringsbudget klimaatakkoord (€ 158.844) toe te voegen aan de reserve Klimaatmiddelen;
   • c. Het restant onderhoudsbudget beschoeiingen (€ 128.701) toe te voegen aan de reserve groot onderhoud Civieltechnische kunstwerken;
   • d. Het restant onderhoudsbudget baggeren (€ 54.364) toe te voegen aan de reserve Baggeren;
   • e. De ontvangen subsidie voor monumentale panden (106.984) toe te voegen aan de reserve Groot onderhoud gebouwen;
   • f. €180.833 toe te voegen aan de reserve Decentralisaties en deze hiermee tot het minimumsaldo van € 2 miljoen te brengen; 
   • g. Het resterende positieve resultaat (€ 1.296.347) toe te voegen aan de Algemene reserve.
  • De mutaties van de investeringen conform de Jaarstukken 2023 vast te stellen;
  • De geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen; 
  • Met toepassing van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet en artikel 5.1 lid 2 aanhef en onder b en i van de Wet open overheid geheimhouding opleggen op de geactualiseerde grondexploitaties;
  • De raad en commissie op grond van artikel 25, lid 2 resp. artikel 86 lid 2
  • Gemeentewet in samenhang met artikel 5.1 lid 2 aanhef en onder b en i van de Wet open overheid geheimhouding opleggen op de geactualiseerde grondexploitaties.
  • De grondexploitatie Binnenstad af te sluiten per 1 januari 2024 en een voorziening te vormen voor de nog na te komen kosten van € 250.000.
 2. Een verplichting tot geheimhouding op te leggen, volgens artikel 87 van de Gemeentewet, op de geactualiseerde grondexploitaties, op grond van het bepaalde in artikel 5.1, lid 2 sub van de Wet open overheid, zijnde de economische of financiële belangen van de gemeente.

Het college vraagt de raad om de Jaarstukken 2023 vast te stellen. Met de jaarstukken legt de gemeente verantwoording af over het gevoerde beleid. We laten zien wat we in 2023 hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en wat dat heeft gekost. Het jaar 2023 sluit met een positief saldo af.

Aanpak participatie in IJsselstein

Zaaknummer: 91631

Het college besluit de raad voor te stellen de notitie ‘Samenwerken in IJsselstein, de IJsselsteinse participatieaanpak’ vast te stellen .

Het college stelt de raad voor om de notitie ‘Samenwerken in IJsselstein, de IJsselsteinse participatieaanpak’ vast te stellen. Deze aanpak is door een werkgroep van betrokken inwoners, ontwikkelende partijen en medewerkers van de gemeente opgesteld.

Regelingen voor inwonerparticipatie

Zaaknummer: 91631

Het college besluit:

 1. De raad voor te stellen de Verordening participatie en inspraak gemeente IJsselstein 2024 vast te stellen.
 2. De raad voor te stellen de Verordening inwonerinitiatief gemeente IJsselstein 2024 vast te stellen.

Het college stelt de raad voor om twee verordeningen vast te stellen. Zij vormen het juridisch kader voor (1) de uitvoering van het participatiebeleid en (2) het plaatsen van een burgerinitiatief op de agenda van de vergadering van de raad.

Economische visie 2024 – 2030 met uitvoeringsagenda

Zaaknummer: 133029

Het college besluit:

 1. De raad voor te stellen de Economische Visie 2024-2030 vast te stellen.
 2. De raad voor te stellen om voor 2025 incidenteel een bedrag van €50.000 ter beschikking te stellen en dit te dekken uit de algemene reserve.
 3. De raad voor te stellen de begrotingswijziging 24023 vast te stellen.
 4. De separate uitvoeringsagenda vast te stellen.

Het college stelt de raad voor om de economische visie vast te stellen. De economische visie geeft richting aan het verder versterken van de economie van IJsselstein tot 2030. Tevens vraagt het college de raad om eenmalig € 50.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

Besluiten burgemeester

Beleidsregels in verband met openbare orde en veiligheid

Zaaknummer: 168475

De burgemeester besluit de volgende beleidsregels vast te stellen:

 • Beleidsregelexploitatievergunningen gemeente IJsselstein 2024 en
 • Beleidsregel handhaving openbare inrichtingen gemeente IJsselstein 2024 en
 • Beleidsregel ontheffingen sluitingsuur openbare inrichtingen gemeente IJsselstein 2024

De burgemeester stelt na bespreking in het college enkele beleidsregels vast met betrekking tot aspecten van openbare orde en veiligheid. Het gaat om beleidsregels voor exploitatievergunningen, ontheffingen van het sluitingsuur en handhaving. De beleidsregels zorgen voor duidelijkheid voor de gemeente, ondernemers en inwoners over hoe de burgemeester omgaat met openbare inrichtingen.

Persberichten / persmoment

Er zijn geen collegebesluiten die aanleiding geven tot het organiseren van een persmoment of het publiceren van een persbericht.

Representatieve activiteiten college

Datum en tijd Activiteit Locatie Wie

7 juni

20.00

Harmonie Amicitia en zangeres Francis Broekhuizen

Fulcotheater

Wethouder Foekema

11 juni

08.45

Opening schoolbibliotheek

Kindcentrum WIJ

Wethouder Schell

15 juni

15.00

Opening tentoonstelling Verbonden Stad

Museum IJsselstein

Wethouder Tas

16 juni

14.30

Intrededienst ds. M. van der Zwan

Kruispunt, Touwlaan 36

Wethouder Tas

20 juni

15.30

Cultuurcafé

Bibliotheek

Wethouder Foekema

3 juli

17.30

VIHIJ: Lopikerwaard zomerfeest

Papekopperstraatweg 2

Burgemeester Van Domburg, wethouders Schell en Bekker

24 juli

10.00

Zomerfestijn: kopje koffie met de burgemeester

Gemeentehuis

Burgemeester Van Domburg

2 sept

18.00

Startschot zwemvierdaagse (IJsselsteinse zwem- en poloclub + Reddingsbrigade IJsselstein)

De Hooghe Waerd

Wethouder Tas

21 sept

10.00

Wereld Alzheimer dag (hijsen vlag)

 

Wethouder Foekema

21 sept

10.15

Dag van de techniek

Cals college

Wethouder Schell

25 sept

10.00

Landelijke opening week tegen de eenzaamheid

NBC Centre Nieuwegein

Wethouder Foekema

5 nov

14.00

Bijeenkomst Zonnebloem: veiligheid in IJsselstein

Nog niet bekend

Burgemeester Van Domburg

14 dec

19.00

Mevrouw Klein Sprokkelhorst

Ijsselstein

College van B&W