Ontwikkeling van een gebied in 6 stappen

We maken plannen voor de ontwikkeling van een gebied meestal in 6 stappen.

1. Verkennen (initiatieffase)

We bekijken of een idee gewenst is. Zo ja, dan stellen we een startnotitie op. Daarna starten we een eerste onderzoek en bekijken we de voorwaarden die er zijn voor het idee. Ook onderzoeken we mogelijke problemen. Het gaat hierbij vaak om (historisch) bureauonderzoek. In deze fase maken we ook de eerste de eerste ideeschetsen. En we gaan in gesprek met betrokkenen, betrokken organisaties en overheden, zodat die kunnen meedenken. Tot slot schrijven we een Nota van Uitgangspunten of een visie. Het college stelt dit document vast. Behalve als het om een gemeentelijk initiatief gaat. Dan beslist de raad.

2. Onderzoeken (definitiefase)

In deze fase onderzoeken we de haalbaarheid verder. We doen verkennende onderzoeken in het gebied zelf zoals bodem- en natuuronderzoek en we maken berekeningen voor verkeer, parkeren en stikstof. We maken 1 of meer schetsen en kijken naar de gewenste kwaliteit en de het beschikbare geld. Ook overleggen we met betrokken partijen en stellen een planning op. Omdat het in deze fase vooral om onderzoek gaat, is er weinig ruimte voor burgerparticipatie (meedenken). Deze fase eindigt met een brief waarin we de raad informeren over de stand van zaken.

3. Ontwerpen (ontwerpfase)

In deze fase maken we de schetsen die er al liggen stap voor stap definitief: van voorlopig naar definitief ontwerp. Als het nodig is doen we nog meer onderzoek. Ook maken we met betrokkenen een stedenbouwkundig ontwerp en een ontwerp voor terreininrichting. Wanneer een projectontwikkelaar betrokken is, kan deze bouwplannen op gaan stellen. Betrokkenen kunnen actief meedenken over de invulling van deze ontwerpen. Aan het eind van deze fase is er inspraak mogelijk aan de hand van een voorontwerpbestemmingsplan of omgevingsplan of ontwerp omgevingsvergunning.

4. Voorbereiden en besluiten (vaststellen)

In deze fase starten de officiële procedures zoals de procedure voor het aanpassen van het bestemmingsplan of omgevingsplan of de aanvraag van een omgevingsvergunning. Betrokkenen kunnen binnen deze officiële procedures hun mening (zienswijze) geven. Afhankelijk van de procedure hebben betrokkenen de mogelijkheid om tijdens de behandeling van de plannen door de raad te vertellen wat ze van het plan vinden. De raad stelt het bestemmingsplan of omgevingsplan vast en het college verleent de vergunning. Bezwaar/beroep is mogelijk.

5. Maken (realisatiefase)

De aannemer start met bouwen. Het vastgestelde ontwerp wordt gerealiseerd, inclusief eventuele sloop, bouw en inrichting. Uiteindelijk wordt het project opgeleverd.

6. Afronden (nazorgfase)

De bouw is klaar; de oplevering kan plaatsvinden. Als het nodig is zetten we nog de laatste puntjes op de i.