Gemeentelijke onderscheidingen

U kunt een gemeentelijke onderscheiding aanvragen bij een jubileum, een afscheid of een andere bijzondere gelegenheid.

De gemeente heeft waardering voor alle (rechts)personen die concreet bijdragen aan een bloeiend en welvarend IJsselstein. Waar aandacht bestaat voor de mens, in welke setting dan ook. Op individueel niveau kunnen grote daden worden verricht. Of juist kleine daden die van grote betekenis kunnen zijn. Wij hechten aan die inzet van (rechts)personen! Het is goed voor onze stad en haar inwoners. 

Kent u een persoon of instelling die zich inzet voor IJsselstein? Dan kunnen ze misschien een onderscheiding van de gemeente krijgen. Het gemeentebestuur beslist wie een onderscheiding krijgt. U kunt ze hiervoor aanmelden, neem hiervoor contact met de Chef Kabinetszaken via 14 030.

Stadspenning

De Stadspenning wordt – in uitzonderlijke gevallen – als vererende onderscheiding toegekend aan personen die zich volgens het college van burgemeester en wethouders en het seniorenconvent, gedurende een periode van vele jaren, op een breed maatschappelijk terrein voor stad en samenleving IJsselstein, uitermate verdienstelijk hebben gemaakt. Het college en seniorenconvent hebben de mogelijkheid de Stadspenning ook toe te kennen indien er sprake is van een uitermate bijzondere activiteit of prestatie. Aan de Stadspenning is een oorkonde verbonden.

Erepenning IJssestein

Fulco de MInstreel

Het waarderingssymbool van de stad is Fulco de Minstreel. Het is een kenmerkend symbool van onze stad. Van de sculptuur aan de Schuttersgracht/Weidstraat is een replica vervaardigd.

Met de toekenning van de Fulco de Minstreel geven burgemeester en wethouders uiting aan de gevoelens van trots en waardering voor stadsgenoten die zich op een breed terrein, of juist op één onderwerp, verdienstelijk hebben gemaakt voor stad en samenleving IJsselstein. Met de toekenning van de Fulco de Minstreel onderstreept het college de betekenis van de ambassadeursfunctie van personen, die een aansprekende prestatie leveren op algemeen-, sport- en cultuurgebied, alsmede van bedrijven, instellingen, verenigingen en organisaties, bij uitstralende activiteiten, prestaties en presentaties.

Fulco de Minstreel

Het Compliment

Het Compliment’ heeft een ruimer toetsingskader dan de Fulco de Minstreel en is een blijvende manier om ‘dankjewel’ te zeggen. De gemeente spreekt met dit gebaar erkenning en waardering uit voor een bijzondere verdienste, prestatie of een uitzonderlijke inzet ten gunste van de stad IJsselstein.
Naast personen kunnen ook bedrijven, verenigingen, instellingen en andere organisaties voorgedragen worden voor deze gemeentelijke onderscheiding.

Voorwaarden

 • Wordt slechts eenmalig aan dezelfde persoon toegekend en uitgereikt;
 • In aanmerking komen zowel IJsselsteiners als niet-IJsselsteiners. Zij die een:
  • Jubileum vieren;
  • Afscheid nemen;
  • Heldhaftige prestatie hebben geleverd;
  • Top-/eenmalige unieke prestatie hebben gerealiseerd;
  • Professionals die zich beroepsmatig bijzonder in hebben gezet voor de stad
 • Verdiensten liggen op maatschappelijk, sociaal, economisch, cultureel, kerkelijk of sportief gebied.
 • De verdiensten moeten ten goede komen aan de stad IJsselstein.
 • Naast personen kunnen ook bedrijven, verenigingen, instellingen en andere organisaties voorgedragen worden voor deze gemeentelijke onderscheiding.
 • Voordracht aanbieden aan Kabinet van de burgemeester, minimaal vier weken voor moment van uitreiken.

Compliment

Jongerenonderscheiding

Met een jongerenonderscheiding voorziet de gemeente in een waardering en erkenning speciaal voor jongeren. Met deze waardering wordt de bijzondere inspanning of inzet zichtbaar gemaakt voor de inwoners van IJsselstein. De communicatie en publicatie daarover kan een stimulans en inspiratie betekenen voor andere jongeren in IJsselstein om zich ook op een bijzonder wijze in te zetten voor de samenleving.

Ten aanzien van de criteria

De jongerenonderscheiding kan in ieder geval worden toegekend indien de inzet van de jongere als ‘’bijzonder verdienstelijk voor de stad, samenleving of personen” wordt aangemerkt. In plaats van criteria op te stellen voor toekenning van de jongerenonderscheiding, dient er vooral gekeken te worden naar de bijzondere effecten van de (vrijwillige) inzet dan wel het maatschappelijk belang van de inzet. Om die reden wordt volstaan met het geven van een aantal voorbeelden.

Voorbeelden zijn:

 • Het op eigen initiatief verrichten van vrijwilligerswerk, mantelzorg. De inzet of prestatie wordt op een zodanige manier uitgevoerd dat dit in positieve zin uitstijgt boven hetgeen van hem verwacht mag worden. Onbaatzuchtig.
 • Het succesvol starten van een eigen onderneming, instelling of vereniging. De jongere onderscheidt zich in positieve zin van zijn leeftijdsgenoten. Ondernemend, lef en doorzettingsvermogen.
 • Uitzonderlijke prestaties op het terrein van jeugdparticipatie, studie of cultuur. Actieve betrokkenheid bij de samenleving, studieprestatie of cultuur geldt als motiverend voorbeeld voor anderen. Frisse blik/nieuwe kansen, ambitie en creatief.
 • Jongeren die een heldendaad hebben verricht.

Ten aanzien van de leeftijd

Om zo veel mogelijk jongeren de gelegenheid te bieden in aanmerking te komen voor deze onderscheiding kiezen we er voor de leeftijdscategorie vrij te houden. Juridisch is men al volwassen op 18-jarige leeftijd. Maar jeugd/jongeren is ook de verzamelnaam van alle personen die jeugdig zijn, zich jong gedragen of jong lijken. Jeugd is leeftijdsbepaald maar de leeftijdsgrenzen zijn veranderlijk.

Ten aanzien van de uitreiking

De burgemeester bezoekt de jongere bij het bijzondere project of tijdens de bijzondere activiteit en overhandigt de onderscheiding en een passend cadeau ter waarde van (invullen).

Jongerenonderscheiding