Uw invloed en de raad

Wilt u aandacht vragen voor een probleem, plan of gebeurtenis? Of wilt u meer weten? Dat kan op de volgende manieren!

Beschrijving

Als inwoner heeft u invloed op het bestuur van de gemeente IJsselstein. Bij de gemeenteraadsverkiezingen kiest u namelijk elke vier jaar wie er in de raad komen. Om tot een goed besluit te komen heeft de raad van alle kanten informatie nodig. De raadsleden proberen die informatie zelf actief te verzamelen. Maar u heeft ook zelf mogelijkheden om invloed uit te oefenen. Wilt u aandacht vragen voor een onderwerp? Wilt u uw mening geven over een probleem, plan of gebeurtenis? Laat het weten aan uw raad.

Welke middelen heeft u:

Maak gebruik van uw spreekrecht

U kunt uw mening aan de raad geven door gebruik te maken van het spreekrecht.

  • Dit spreekrecht geldt alleen voor de commissievergaderingen.
  • Inspreken bij het agendapunt 'Sprekersplein': een onderwerp hoeft niet op de agenda te staan maar valt wel onder het werkterrein van de commissie.
  • Inspreken bij een agendapunt.
  • U heeft maximaal vijf minuten spreektijd.
  • U heeft geen spreekrecht over benoemingen van personen en bezwaar- en beroepszaken.

Wilt u gebruik maken van uw spreekrecht? Neem contact op met de griffie.

Schrijf een brief of e-mail aan de raad

U kunt uw brief of e-mail richten tot de hele raad of direct aan een raadslid. Stuur uw e-mail naar griffie@ijsselstein.nl of stuur uw brief naar onderstaand postadres:

Gemeente IJsselstein
Ter attentie van de raad
Postbus 26
3400 AA IJsselstein

Als u een brief of e-mail schrijft aan de raad, houd er dan rekening mee dat de correspondentie met de raad openbaar is. Dit geldt uiteraard niet voor uw persoonsgegevens, maar wel voor de inhoud van uw correspondentie.

Wat gebeurt er met uw brief of e-mail aan de raad?

Wanneer u een brief aan de raad stuurt krijgt u een ontvangstbevestiging met de mededeling dat uw bericht in goede orde is ontvangen bij de raadsgriffie. In deze ontvangstbevestiging vertellen wij u ook wat er met uw bericht wordt gedaan.

Het kan zijn dat gezien uw vraag of opmerkingen het bericht niet bedoeld is voor de raad, maar alleen voor het college. Uw brief of e-mail wordt dan doorgestuurd naar de ambtelijke organisatie. Van de ambtelijke organisatie kunt u dan een antwoord verwachten.

Het kan ook zijn dat uw brief of e-mail ook gericht is aan de raad, maar dat uw bericht een onderwerp bevat waar de raad niet over gaat.

In dat geval wordt er in uw ontvangstbevestiging vermeld dat het college van B&W het verantwoordelijke bestuursorgaan is. De griffie stuurt uw brief door voor beantwoording vanuit de betreffende afdeling binnen de ambtelijke organisatie. Ook in dit geval kunt u van de ambtelijke organisatie een antwoord verwachten.

Omdat uw bericht ook gericht is aan de raad wordt uw brief tevens verspreid onder de raadsleden van de gemeente. Uw brief of e-mail wordt geanonimiseerd op de openbare lijst van ingekomen stukken bij de commissie Ruimte, Samenleving of Bestuur. Daar kunnen de raadsleden kennisnemen van uw bericht. Voor uw beeld: het is aan de raadsleden zelf om wel of niet te reageren op uw brief.

U kunt uiteraard ook zelf direct contact opnemen met een van de raadsleden. De contactgegevens vindt u via https://ijsselstein.raadsinformatie.nl/leden.

Neem direct contact op met een raadslid

Neem contact op met een of meer raadsleden.

Bied de raad een petitie aan

Heeft u kritiek op het beleid van de gemeente? Dan kunt u een petitie aanbieden. Dat is een verzoek aan de gemeente, ondertekend door een groep mensen. In een petitie vermeldt u:

  • Met welk beleid u het niet eens bent;
  • Wat u met uw petitie wilt bereiken;
  • Namens wie u de petitie aanbiedt.

U kunt een petitie aanbieden via griffie@ijsselstein.nl. De griffie kan u helpen uw petitie verder te brengen. De raad bepaalt wanneer uw petitie besproken gaat worden.

Stel een burgerinitiatief op

Heeft u een goed idee voor IJsselstein? Met een burgerinitiatief legt u uw voorstel voor aan de raad. Iedere stemgerechtigde inwoner kan een burgerinitiatief indienen. Voldoet de aanvraag aan de door de raad gestelde regels, dan wordt uw onderwerp op de agenda geplaatst.

Verordening burgerparticipatie