Rekenkamer

De rekenkamer doet onderzoek. Met dit onderzoek wil de rekenkamer een constructieve bijdrage leveren aan goede, onderbouwde keuzes in het beleid door het bestuur van de gemeente IJsselstein.

Beschrijving

De rekenkamer helpt de raad met het vervullen van de kaderstellende en controlerende taak. Dit doet ze door onafhankelijk onderzoek te doen waarin wordt:

  • Teruggekeken: bereikt de gemeente wat ze wilde bereiken? En doet ze wat ze wilde doen?
  • Vooruit gekeken: doet de gemeente de juiste dingen? Sluit ze bijvoorbeeld aan bij lokale en landelijke toekomstige ontwikkelingen?
  • Gekeken of het geld doelmatig en rechtmatig is besteed: Krijgt de gemeente waar voor het uitgegeven geld? En doet ze dat volgens de regels?

De rekenkamer streeft er naar om in verbinding met inwoners, raad en andere partijen verschillende onderwerpen te onderzoeken. Met haar onderzoek wil ze een constructieve bijdrage leveren aan goede, onderbouwde keuzes in het beleid door het bestuur van de gemeente IJsselstein.

Werkwijze rekenkamer

De raad heeft in 2019 de Verordening op de rekenkamer vastgesteld. Hierin zijn de kaders vastgelegd waarbinnen de rekenkamer haar werk doet en wat de wettelijke grondslag hiervoor is
De rekenkamer heeft de verordening vertaald naar een onderzoeksprotocol. Hierin is de werkwijze beschreven met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek. Het onderzoeksprotocol (pdf, 495 kB) is ter informatie naar de raad gestuurd.

De begeleidingscommissie
De rekenkamer wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door de begeleidingscommissie. Deze bestaat uit de raadsleden Joeri Eijzenbach, Sanne de Bruijne en Ronald Koehorst. Een aantal keren per jaar is er een overleg tussen de rekenkamer en de begeleidingscommissie. Op die manier blijft de rekenkamer op de hoogte van wat er speelt onder raadsleden en waar de raad behoefte aan heeft voor de uitvoering van zijn functie. Ook wordt tijdens deze overleggen de begeleidingscommissie geïnformeerd over lopende onderzoeken en relevante actualiteiten.

Hoe effectief is de rekenkamer?
De rekenkamer onderzoekt of het gemeentelijk beleid doeltreffend en doelmatig is geweest. Ook wordt onderzocht of het beleid overeenkomstig de begroting is uitgevoerd, er verantwoording over is afgelegd en of de raad hier naar behoren over is geïnformeerd. Als dit niet zo was formuleert de rekenkamer aanbevelingen die tot verbetering moeten leiden. Meestal worden de aanbevelingen overgenomen door de raad. Die geeft dan aan het college de opdracht om bepaalde verbeteringen door te voeren.

Zowel raad als rekenkamer zijn benieuwd in hoeverre deze aanbevelingen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Worden de beleidsmakers ermee bereikt, worden de adviezen opgepikt, hebben de aanbevelingen op een andere manier effect? Het periodiek meten van deze zogenoemde ‘doorwerking’ is belangrijk voor de rekenkamer en voor de raad.

De rekenkamer IJsselstein is eind 2020 gestart met zo’n doorwerkingsonderzoek. Aan de hand van de drie onderzoeken die door de huidige rekenkamer zijn uitgevoerd wordt onderzocht in hoeverre de conclusies en aanbevelingen zijn opgevolgd door college, de ambtelijke organisatie en de raad. Dit onderzoek zal zich met name richten op de aspecten die betrekking hebben op de gemeente IJsselstein als regiegemeente.

Denk mee met de rekenkamer

Elk jaar worden er twee onderwerpen onderzocht, dus de juiste keuze van het onderwerp is heel belangrijk. De rekenkamer krijgt onder andere suggesties vanuit de gemeenteraad. Maar ook u als inwoner van de gemeente IJsselstein kunt onderwerpen aandragen. Dat kan door het sturen van een voorstel naar de secretaris van de rekenkamer, mevrouw. B. IJsselmuiden, rekenkamerijsselstein@gmail.com. U geeft hierin duidelijk aan waarom u denkt dat dit een geschikt onderwerp is om te onderzoeken, wat de aanleiding is en wat u graag onderzocht zou willen hebben. Uiteindelijk beslist de rekenkamer of dit onderwerp geschikt is voor een rekenkameronderzoek. Over deze beslissing wordt u geïnformeerd.

Leden rekenkamer IJsselstein

Rob Paulussen (voorzitter)Rekenkamercommissie

Rob (1971) werkt als zelfstandig onderzoeker en adviseur voor overheden en het hoger onderwijs (hoofdfunctie) en studeerde Bestuurskunde en Politicologie aan de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam. Hij heeft gewerkt als (universitair) docent/ onderzoeker bij de Open Universiteit en Universiteit Utrecht en hoofddocent bij Fontys Bestuursacademie. Hij woont en werkt vanuit de oude binnenstad van Gouda.

Nevenfuncties:

  • Lid van de rekenkamer Krimpenerwaard
  • Lid van de rekenkamer Vijfheerenlanden
  • Lid van de rekenkamercommissie Oisterwijk
  • Lid van de examencommissie Ad en Bachelor Ondernemerschap en Retail Management, Hogeschool NHL Stenden te Leeuwarden.

Rick Hagelstein (extern lid)

Rick (1986) werkt bij de directie langdurige zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarvoor heeft hij ervaring opgedaan als organisatieadviseur, waarbij hij beleid van ministeries, gemeenten en uitvoeringsorganisaties evalueerde of strategisch organisatieadvies gaf. Hij woont in Utrecht en in zijn vrije tijd sport hij graag.

Rick Hagelstein heeft geen nevenfuncties.

Tijmen Siermann (extern lid)

Tijmen (1985) is van huis uit sociaal geograaf en is na zijn studie aan de Universiteit van Amsterdam beleidsonderzoeker geworden, waarbij hij zich onder meer specialiseerde in burger- en overheidsparticipatie, gemeentelijke dienstverlening en duurzaamheid. Vanuit deze rol werkte hij jarenlang samen met verschillende rekenkamers. Hij werkt als onderzoeker voor verschillende gemeentelijke onderzoeksafdelingen. Tijmen volleybalt en woont in Amersfoort.

Nevenfunctie:

  • Lid rekenkamercommissie SED-gemeente (Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland).

Barbara IJsselmuiden (secretaris)

Barbara (1954) heeft een bedrijfskundige achtergrond en heeft vele jaren gewerkt bij de overheid; gemeentes, provincies en een waterschap. Ze is begonnen als milieu inspecteur in de uitvoering, later werd het beleid en nog weer later management, vooral in het fysieke domein. Ze is lid geweest van verschillende lokale rekenkamers, veel onderzoeken uitgevoerd en begeleid, waardoor ze inmiddels ruime kennis heeft van alle beleidsterreinen van de gemeente. Barbara woont in Den Haag en houdt van wandelen en van zeilen.

Nevenfuncties:

  • Lid van de rekenkamer Rijswijk
  • Voorzitter van de rekenkamer Purmerend

Hoe kom ik in contact met de rekenkamer?

Rekenkamer t.a.v. de secretaris, e-mail rekenkamerijsselstein@gmail.com
Twitteraccount @rkcijsselstein.nl

Privacybeleid

De rekenkamer sluit aan bij het informatiebeveiligingsbeleid en het privacy beleid van de gemeente. De Functionaris Gegevensbeschermer (FG) is ook de FG van de rekenkamer.

Onderzoeken van de rekenkamer

Afgeronde onderzoeken

Grip op gemeenschappelijke regelingen, juli 2022

Onderzoek duurzaamheid eigen organisatie, 21 juni 2022

Onderzoek minimabeleid, 7 oktober 2021

Onderzoek klachtafhandeling, 7 oktober 2021

​Onderzoek doorwerking rekenkameronderzoeken, 16 maart 2021

Onderzoek Kwaliteit Raadsvoorstellen, 10 december 2020

Onderzoek Wijkgericht werken, 28 mei 2020

Onderzoek subsidiebeleid, 12 december 2019

Onderzoek RMN, 7 november 2019

Lopende onderzoeken

Onderzoek zorgfraude
De rekenkamer is gestart met een onderzoek naar de weerbaarheid van de gemeente tegen zorgfraude. Aanleiding was de landelijke schatting dat tussen de 3 en 10% van het totale budget voor de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet wegvloeit naar frauderende zorgaanbieders. Uit landelijk onderzoek blijkt dat achter deze cijfers veel menselijk leed schuil gaat. Frauduleuze zorgaanbieders onthouden immers zorg en ondersteuning aan (veelal) kwetsbare mensen. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat georganiseerde criminaliteit steeds makkelijker zijn weg vindt naar de gemeentelijke zorgbudgetten. Zorgfraude gaat dan gepaard met uitbuiting, bedreiging en doelbewuste sociale isolatie. Het landelijke beeld laat zien dat het belangrijk is om werkelijk invulling te geven aan de wettelijke taak om toezicht te houden op de rechtmatigheid van de zorguitgaven in het Sociaal Domein.
De rekenkamer hoopt het eindrapport in het derde kwartaal van dit jaar aan te bieden aan de raad.

Oudere rapporten kunt u terugvinden in het archief van de website. Gebruik zoveel mogelijk trefwoorden.

Jaarverslagen rekenkamer

Nieuwsbrieven

De nieuwsbrief is een gebruikelijke manier van rapporteren aan de raad. Onze doelstelling met deze vorm van rapporteren is om de raad kernachtig, in enkele pagina's, te informeren over bevindingen van kleinere (deel) onderzoeken die wij hebben uitgevoerd.