Rekenkamer

De rekenkamer helpt de gemeenteraad om zijn werk goed te doen. Dat doen we door te onderzoeken of de gemeente zinnig, zuinig en zorgvuldig werkt. De rekenkamer is onafhankelijk en bepaalt zelf haar onderzoeksonderwerpen.

Beschrijving

Wat doet de rekenkamer?

In de Gemeentewet staat dat elke gemeente een rekenkamer moet hebben. De rekenkamer doet onderzoeken die antwoord moeten geven op de volgende vragen:

  • Doet de gemeente wat zij zich had voorgenomen? Bereikt ze daarmee wat ze wil bereiken?
  • Doet de gemeente de dingen die nuttig en nodig zijn met het oog op de lokale en landelijke ontwikkelingen?
  • Krijgt de gemeente waar voor het geld dat ze uitgeeft?
  • Houdt de gemeente zich in haar werk aan de regels?

De rekenkamer zoekt in haar werk naar verbinding met inwoners, gemeenteraad en maatschappelijke organisaties.

Hoe werkt de rekenkamer?

In de Verordening op de rekenkamer staat hoe de rekenkamer haar werk doet en welke wettelijke regels daarbij gelden. De gemeenteraad heeft deze verordening in 2023 vastgesteld.
De Verordening vormt de basis van het onderzoeksprotocol van de rekenkamer. Dit beschrijft hoe de rekenkamer te werk gaat bij de uitvoering van onderzoek.

De begeleidingscommissie

Het contact tussen de gemeenteraad en de rekenkamer verloopt via de begeleidingscommissie. Daar zitten drie raadsleden in. Rekenkamer en begeleidingscommissie overleggen een paar keer per jaar en houden elkaar goed op de hoogte van elkaars werk en wensen.

Hoe effectief is de rekenkamer?

De rekenkamer onderzoekt of het gemeentelijk beleid doeltreffend (zinnig) en doelmatig (zuinig) is geweest en of de gemeente rechtmatig (zorgvuldig) handelt. Daarbij gaat het er bijvoorbeeld om of het beleid binnen de begroting is uitgevoerd, of er verantwoording over is afgelegd en of de raad er goed over is geïnformeerd. De rekenkamer doet ook aanbevelingen voor verbetering. Meestal neemt de raad de aanbevelingen over. De raad vraagt dan aan het college om deze verbeteringen door te voeren.
De rekenkamer wil ook weten wat het effect is van haar eigen werk. Daarom onderzoekt de rekenkamer regelmatig de ‘doorwerking’ van haar eigen onderzoeken.

Denk mee met de rekenkamer

Elk jaar onderzoekt de rekenkamer twee onderwerpen. Wat de rekenkamer onderzoekt, bepaalt zij helemaal zelf. Natuurlijk luistert de rekenkamer naar wat de raad wil. En ook u als inwoner kunt onderwerpen aandragen. Heeft u een wens of een idee? Laat het dan weten aan de secretaris van de rekenkamer via secretaris_RK_IJsselstein@raamwerk.nu. Geef in uw bericht duidelijk aan wat u graag onderzocht zou willen hebben en waarom u denkt dat de rekenkamer dit zou moeten doen. De rekenkamer zal u dan laten weten of uw idee wordt overgenomen.

Contact met de rekenkamer

Heeft u vragen aan of ideeën voor de rekenkamer, stuur dan een mail aan de secretaris: secretaris_RK_IJsselstein@raamwerk.nu.

Privacybeleid

De rekenkamer hanteert het informatiebeveiligingsbeleid en het privacybeleid van de gemeente. De privacy-toezichthouder van de gemeente, de Functionaris Gegevensbescherming (FG) is ook de FG van de rekenkamer.

Leden en ondersteuning rekenkamer

Rekenkamer

Rob Paulussen (voorzitter)

Rob (1971) werkt als zelfstandig onderzoeker en adviseur voor overheden en in het onderwijs. Hij studeerde Bestuurskunde en Politicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij heeft gewerkt als (universitair) docent/ onderzoeker bij de Open Universiteit en Universiteit Utrecht en hoofddocent bij Fontys Bestuursacademie. Hij woont en werkt in Gouda.

Nevenfuncties:

  • Lid van de Rekenkamers Vijfheerenlanden, Krimpenerwaard en Oisterwijk
  • Directeur van de Rekenkamer Ouder-Amstel
  • Lid van het ontwikkelteam van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers (NVRR)

Matthijs van den Berg

Matthijs (1978) is momenteel directeur Kennis bij de Onderwijsinspectie. Daarvoor werkte hij in uiteenlopende onderzoeks-, beleids- en managementfuncties bij het RIVM in Bilthoven. Hij woont in Soest. In zijn vrije tijd sport en leest hij graag.

Nevenfuncties: 

  • Voorzitter Raad van Toezicht InnoBeweeglab
  • Lid rekenkamer gemeente Huizen

Tijmen Siermann

Tijmen (1985) is van huis uit sociaal geograaf en studeerde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkt als beleidsonderzoeker voor verschillende gemeentelijke onderzoeksafdelingen en voor andere rekenkamers. Hij is door deze rol goed bekend met vraagstukken op het gebied van fysiek domein, sociaal domein en de relatie tussen burger en bestuur, bijvoorbeeld door onderzoek naar burger- en overheidsparticipatie en gemeentelijke dienstverlening. Tijmen woont in Amersfoort en in zijn vrije tijd sport en leest hij graag.

Nevenfunctie:

  • Lid rekenkamercommissie SED-gemeente (Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland)

Margreet Windhorst (secretaris-onderzoeker)

Margreet (1966) is opgeleid als historicus en archivaris. Zij vervulde beleidsfuncties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Raad voor Cultuur en de gemeente Rotterdam. Sinds 2008 werkt zij onder de naam Raamwerk advies en tekst als beleidsadviseur en penvoerder, voornamelijk op het gebied van overheidsinformatie, erfgoed en cultuur. Zij verleent enkele dagen per maand ondersteuning aan de leden van de rekenkamer.

Lopende onderzoeken

Momenteel lopen er twee onderzoeken. Het onderzoek naar het gebruik van algoritmen door de gemeente IJsselstein wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Dialogic. Volgens planning moet dit in april 2024 worden opgeleverd. Daarnaast doen de leden van de rekenkamer zelf onderzoek naar de toegankelijkheid van de IJsselsteinse stemlokalen voor mensen met een beperking. Het rapport onderzoek wordt in februari 2024 verwacht.

Oudere rapporten kunt u terugvinden in het archief van de website. Gebruik zoveel mogelijk trefwoorden.

Afgeronde onderzoeken

Onderzoek naar de toegankelijkheid van de IJsselsteinse
stemlokalen tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2023 (april 2024)

Quickscan doorwerking onderzoeken klachtafhandeling en minimabeleid (april 2023)

Onderzoek tegengaan zorgfraude (maart 2023)

Grip op gemeenschappelijke regelingen, juli 2022

Onderzoek duurzaamheid eigen organisatie, 21 juni 2022

Onderzoek minimabeleid, 7 oktober 2021

Onderzoek klachtafhandeling, 7 oktober 2021

​Onderzoek doorwerking rekenkameronderzoeken, 16 maart 2021

Onderzoek Kwaliteit Raadsvoorstellen, 10 december 2020

Onderzoek Wijkgericht werken, 28 mei 2020

Onderzoek subsidiebeleid, 12 december 2019

Onderzoek RMN, 7 november 2019

Jaarverslagen en jaarplannen
Nieuwsbrieven

De rekenkamer brengt minimaal een keer per jaar een nieuwsbrief uit. Zo houdt de rekenkamer de raad op de hoogte van de eigen werkzaamheden. Ook besteden we aandacht aan interessante ontwikkelingen ten aanzien van de lokale rekenkamers in het algemeen.