Rekenkamer

De rekenkamer doet onderzoek. Met dit onderzoek wil de rekenkamer een bijdrage leveren aan goede, onderbouwde keuzes in het beleid door het bestuur van de gemeente.

Beschrijving

De rekenkamer helpt de raad met het vervullen van de kaderstellende en controlerende taak. Dit doet ze door onafhankelijk onderzoek te doen waarin wordt:

  • Teruggekeken: bereikt de gemeente wat ze wilde bereiken? En doet ze wat ze wilde doen?
  • Vooruit gekeken: doet de gemeente de juiste dingen? Sluit ze bijvoorbeeld aan bij lokale en landelijke toekomstige ontwikkelingen?
  • Gekeken of het geld doelmatig en rechtmatig is besteed: Krijgt de gemeente waar voor het uitgegeven geld? En doet ze dat volgens de regels?

De rekenkamer streeft er naar om in verbinding met inwoners, raad en andere partijen verschillende onderwerpen te onderzoeken. Met haar onderzoek wil ze een constructieve bijdrage leveren aan goede, onderbouwde keuzes in het beleid door het bestuur van de gemeente.

Werkwijze rekenkamer

De Raad heeft in 2023 een nieuwe Verordening op de rekenkamer vastgesteld. Hierin zijn de kaders vastgelegd waarbinnen de rekenkamer haar werk doet en wat de wettelijke grondslag hiervoor is.
De rekenkamer heeft de verordening vertaald naar een onderzoeksprotocol. Hierin is de werkwijze beschreven met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek. Het onderzoeksprotocol (pdf, 495 kB) is ter informatie naar de raad gestuurd.

De begeleidingscommissie

De raad heeft voor de rekenkamer een begeleidingscommissie ingesteld. Daar zitten drie raadsleden in. Een aantal keren per jaar is er een overleg tussen de rekenkamer en de begeleidingscommissie. Op die manier blijft de rekenkamer op de hoogte van wat er speelt onder raadsleden en waar de raad behoefte aan heeft voor de uitvoering van zijn functie. Ook wordt tijdens deze overleggen de begeleidingscommissie geïnformeerd over lopende onderzoeken en relevante actualiteiten.

Hoe effectief is de rekenkamer?

De rekenkamer onderzoekt of het gemeentelijk beleid doeltreffend en doelmatig is geweest. Ook wordt onderzocht of het beleid volgens de begroting is uitgevoerd, er verantwoording over is afgelegd en of de raad hier goed over is geïnformeerd. Als dit niet zo is formuleert de rekenkamer aanbevelingen voor verbetering . Meestal worden de aanbevelingen overgenomen door de raad. De raad vraagt daarmee aan het college of de burgemeester om bepaalde verbeteringen door te voeren.

Zowel de raad als de rekenkamer zijn benieuwd in hoeverre deze aanbevelingen ook echt worden uitgevoerd. Worden de beleidsmakers ermee bereikt, worden de adviezen opgepikt, hebben de aanbevelingen op een andere manier effect? Het periodiek meten van deze zogenoemde ‘doorwerking’ is belangrijk voor de rekenkamer en voor de raad.

De rekenkamer is eind 2020 gestart met zo’n doorwerkingsonderzoek. Aan de hand van de drie onderzoeken die door de huidige rekenkamer zijn uitgevoerd wordt onderzocht in hoeverre de conclusies en aanbevelingen zijn opgevolgd door de raad, het college of de burgemeester. Dit onderzoek gaat over aspecten die betrekking hebben op de gemeente als regiegemeente.

Denk mee met de rekenkamer

Elk jaar worden er twee onderwerpen onderzocht. De juiste keuze van het onderwerp is dus heel belangrijk. De rekenkamer krijgt onder andere suggesties vanuit de raad. Maar ook u als inwoner kunt onderwerpen aandragen. Dat kan door het sturen van een voorstel naar de secretaris van de rekenkamer via rekenkamerijsselstein@gmail.com. U geeft hierin duidelijk aan waarom u denkt dat dit een geschikt onderwerp is om te onderzoeken, wat de aanleiding is en wat u graag onderzocht zou willen hebben. Uiteindelijk beslist de rekenkamer of dit onderwerp geschikt is voor een rekenkameronderzoek. Over deze beslissing wordt u geïnformeerd.

Leden en ondersteuning rekenkamer

Rob Paulussen (voorzitter)

Rob (1971) werkt als zelfstandig onderzoeker en adviseur voor overheden en in het onderwijs. Hij studeerde Bestuurskunde en Politicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij heeft gewerkt als (universitair) docent/ onderzoeker bij de Open Universiteit en Universiteit Utrecht en hoofddocent bij Fontys Bestuursacademie. Hij woont en werkt in Gouda.

Nevenfuncties:

  • Lid van de Rekenkamers Vijfheerenlanden, Krimpenerwaard en Oisterwijk
  • Directeur van de Rekenkamer Ouder-Amstel
  • Lid van het ontwikkelteam van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers (NVRR)

Matthijs van den Berg

Matthijs (1978) is momenteel directeur Kennis bij de Onderwijsinspectie. Daarvoor werkte hij in uiteenlopende onderzoeks-, beleids- en managementfuncties bij het RIVM in Bilthoven. Hij woont in Soest. In zijn vrije tijd sport en leest hij graag.

Nevenfuncties: 

  • Voorzitter Raad van Toezicht InnoBeweeglab
  • Lid rekenkamer gemeente Huizen

Tijmen Siermann

Tijmen (1985) is van huis uit sociaal geograaf en studeerde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkt als beleidsonderzoeker voor verschillende gemeentelijke onderzoeksafdelingen en voor andere rekenkamers. Hij is door deze rol goed bekend met vraagstukken op het gebied van fysiek domein, sociaal domein en de relatie tussen burger en bestuur, bijvoorbeeld door onderzoek naar burger- en overheidsparticipatie en gemeentelijke dienstverlening. Tijmen woont in Amersfoort en in zijn vrije tijd sport en leest hij graag.

Nevenfunctie:

  • Lid rekenkamercommissie SED-gemeente (Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland)

Margreet Windhorst (secretaris-onderzoeker)

Margreet (1966) is opgeleid als historicus en archivaris. Zij vervulde beleidsfuncties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Raad voor Cultuur en de gemeente Rotterdam. Sinds 2008 werkt zij onder de naam Raamwerk advies en tekst als beleidsadviseur en penvoerder, voornamelijk op het gebied van overheidsinformatie, erfgoed en cultuur. Zij verleent enkele dagen per maand ondersteuning aan de leden van de rekenkamer.

Contact met de rekenkamer

Heeft u vragen aan of ideeën voor de rekenkamer, stuur dan een mail aan de secretaris: secretaris_RK_IJsselstein@raamwerk.nu.

Privacybeleid

De rekenkamer hanteert het informatiebeveiligingsbeleid en het privacybeleid van de gemeente. De privacy-toezichthouder van de gemeente, de Functionaris Gegevensbescherming (FG) is ook de FG van de rekenkamer.

Lopende onderzoeken

Momenteel lopen er twee onderzoeken. Het onderzoek naar het gebruik van algoritmen door de gemeente IJsselstein wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Dialogic. Volgens planning moet dit in april 2024 worden opgeleverd. Daarnaast doen de leden van de rekenkamer zelf onderzoek naar de toegankelijkheid van de IJsselsteinse stemlokalen voor mensen met een beperking. Het rapport onderzoek wordt in februari 2024 verwacht.

Oudere rapporten kunt u terugvinden in het archief van de website. Gebruik zoveel mogelijk trefwoorden.

Afgeronde onderzoeken

Quickscan doorwerking onderzoeken klachtafhandeling en minimabeleid (april 2023)

Onderzoek tegengaan zorgfraude (maart 2023)

Grip op gemeenschappelijke regelingen, juli 2022

Onderzoek duurzaamheid eigen organisatie, 21 juni 2022

Onderzoek minimabeleid, 7 oktober 2021

Onderzoek klachtafhandeling, 7 oktober 2021

​Onderzoek doorwerking rekenkameronderzoeken, 16 maart 2021

Onderzoek Kwaliteit Raadsvoorstellen, 10 december 2020

Onderzoek Wijkgericht werken, 28 mei 2020

Onderzoek subsidiebeleid, 12 december 2019

Onderzoek RMN, 7 november 2019

Jaarverslagen en jaarplannen
Nieuwsbrieven

De rekenkamer brengt minimaal een keer per jaar een nieuwsbrief uit. Zo houdt de rekenkamer de raad op de hoogte van de eigen werkzaamheden. Ook besteden we aandacht aan interessante ontwikkelingen ten aanzien van de lokale rekenkamers in het algemeen.