Impressie derde binnenstadstafel

Op woensdag 20 september 2023 kwamen bewoners, ondernemers en belanghebbenden voor de derde keer bij elkaar om na te denken over de toekomst van de IJsselsteinse binnenstad. Enkele raads- en commissieleden waren als toehoorder aanwezig. Op het programma stonden het bespreken van het concept Toekomstbeeld en de vertaling naar de uitvoering: wat heeft prioriteit en hoe zien aanwezigen hun eigen rol?

Verbeteren van de verblijfskwaliteit voor recreant én bewoner

Bureau DTNP presenteerde het concept Toekomstbeeld en lichtte toe op welke wijze het resultaat van de 2e binnenstadstafel hierin is meegenomen. In vijf stappen werden de puzzelstukken over elkaar gelegd om samen een integraal Toekomstbeeld te vormen. Belangrijk onderdeel hierin is het aanspreken van de regionale recreant om daarmee het voorzieningenniveau in de binnenstad op peil te houden. IJsselstein wordt aantrekkelijker om te bezoeken door de verblijfskwaliteit te verbeteren (minder verkeer, meer groen) en erfgoed meer beleefbaar te maken. Deze maatregelen dragen ook bij aan de leefbaarheid van de binnenstad voor bewoners. De aanwezigen konden zich over het algemeen in het totaalbeeld vinden. Tegelijkertijd hadden enkele bewoners zorgen over het kunnen blijven parkeren, terwijl de vertegenwoordigers van ondernemers aandacht vroegen voor het behoud van parkeerplekken voor winkelbezoekers.

Toekomst binnenstad IJsselstein, binnenstadstafel 3
Bijeenkomst derde Binnenstadstafel

Uitvoeringsagenda: wie heeft welke rol en doet wanneer wat?

Het tweede deel van de avond stond in het teken van de vertaling naar de praktijk: op welke manier geven we uitvoering aan het Toekomstbeeld en wie heeft daarin welke rol? En met welke acties moeten we beginnen? De passantenhaven en een publieksfunctie op de hoeken van de Kerkstraat/Utrechtsestraat is iets om morgen mee te beginnen, vond de afvaardiging van ondernemers. Ook het aanbrengen van muurschilderingen is iets dat snel mag worden opgepakt. Na deze eerste reacties dachten de aanwezigen met elkaar na over de rol die zij voor zichzelf of hun achterban zien. Dit opende een levendige discussie over de betrokkenheid van partijen bij acties en maatregelen. Na vaststelling van het Toekomstbeeld zal de uitvoeringsagenda, rolverdeling en betrokkenheid hierbij concreter worden ingevuld.