Raadsbrief Toekomstbeeld binnenstad

Geachte raadsleden,

Met deze brief informeren wij u over het traject Toekomstbeeld binnenstad (Verbeterde binnenstad 2.0). We delen met u het Diagnosedocument, een impressie van de 2e binnenstadstafel en informeren over de resterende stappen in het proces richting besluitvorming.

Diagnosedocument

Het Diagnosedocument (bijlage 1) vormt een bouwsteen voor het op te stellen Toekomstbeeld en de uitvoeringsagenda. Het document bevat een analyse van de binnenstad, waaronder de ontwikkeling van het winkelbestand, regionale positionering en een vergelijking met andere (historische) binnensteden. Op basis van deze analyse zijn samen met (gemeentelijke) ambities, de uitkomsten van de bewonersenquête en de eerste binnenstadstafel een aantal opgaven benoemd. Zo vormt het diagnosedocument de basis voor te maken keuzes over de binnenstad.

Impressie 2e binnenstadstafel (bijlage 2)

Tijdens de 2e binnenstadstafel zijn een aantal (ruimtelijke) keuzes voorgelegd aan de deelnemende inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen in de binnenstad. Vervolgens is door bureau DTNP een doorkijk gegeven naar een mogelijk Toekomstbeeld voor de binnenstad. Ondanks de diversiteit aan meningen en belangen lijkt er een consensus te ontstaan richting een meer autoluwe en groenere binnenstad, met een winkelkerngebied in het zuidwestelijk deel en een groen-recreatief noordoostelijk deel.

Proces richting besluitvorming

Gedurende de zomerperiode werken wij samen met bureau DNTP aan een eerste concept Toekomstbeeld en uitvoeringsprogramma. In september gaan wij graag met uw raad in gesprek over dit concept. Daarna organiseren we een 3e binnenstadstafel, om vervolgens een definitief concept op stellen dat wij ter besluitvorming aanbieden. Dat is nu voorzien in de commissie- en raadsvergadering van november 2023.

Hoogachtend,

Het college van IJsselstein,

drs. W.M. van de Werken
secretaris

mr. P.J.M. van Domburg
burgemeester