Kromme IJsselgebied

De gemeente IJsselstein denkt samen met belanghebbenden na over de toekomst van het buitengebied ten zuiden van de stad.

Beschrijving

Kromme IJsselgebied

Het gebied dankt zijn naam aan de kenmerkende rivier die er doorheen stroomt. Hoe gaan we in het Kromme IJsselgebied om met grote uitdagingen als woningbouw, de energietransitie, klimaatverandering, recreatie en de landbouw? Allemaal vragen waar we in 2022 samen met belanghebbenden in een vroege fase over willen nadenken in vier zogenaamde gebiedsateliers.

Uitdaging

In het Kromme IJsselgebied komen verschillende opgaven en kansen bij elkaar. Het gebied vormt de schakel tussen het landelijke karakter van de Lopikerwaard en het gebied rondom de Lek én het stedelijke gebied rondom Utrecht. In de toekomst ziet u zichzelf hier misschien wel wonen, fietsen of wandelen of heeft u een bepaald toekomstbeeld bij uw bedrijf in dit gebied. Uw mening, ideeën en wensen zijn dus van belang.

Samen verkennen

Met elkaar verkennen we hoe de verschillende opgaven voor het gebied tussen de N210 en de Lek, rondom de Kromme IJssel vorm zouden kunnen krijgen. In gesprek, meningen delen, ideeën vormen en onze visie bepalen. Dit mondt in de tweede helft van 2022 uiteindelijk uit in een gebiedsperspectief.

Gebiedsateliers

In vier zogenaamde gebiedsateliers gaan inwoners, direct aanwonenden en ondernemers in het gebied (zie afbeelding hieronder) én partijen zoals het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Provincie Utrecht en belangenverenigingen met elkaar in gesprek. Met elkaar wegen we de mogelijkheden af en bespreken we de tussenresultaten en het concept-gebiedsperspectief. De begeleiding van dit proces is in handen van de bureaus RUIMTEVOLK en Flux Landscape Architecture, in opdracht van de gemeente IJsselstein. De gebiedsateliers worden ambtelijk voorbereid (zie het processchema).

Verslag gebiedsatelier 20 september 2022 (pdf, 627 kB)
Presentatie gebiedsatelier 20 september 2022 (pdf, 14,0 MB)
Verslag gebiedsatelier 7 juli 2022 (pdf, 46 kB)
Concept gebiedsperspectief 6 juli 2022 (pdf, 2,59 MB)
Presentatie gebiedsatelier 7 juni 2022 (pdf, 15,4 MB)
Verslag gebiedsatelier 7 juni 2022 (pdf, 45 kB)
Verslag gebiedsatelier 21 april 2022 (pdf, 30 kB)
Presentatie gebiedsatelier 21 april 2022 (pdf, 8,11 MB)

Hoe kan ik meedoen?

Belanghebbenden in het Kromme IJsselgebied zijn eind maart door de gemeente uitgenodigd. De eerste drie gebiedsateliers vonden plaats op donderdagavond 21 april, dinsdagavond 7 juni en woensdagavond 6 juli op het Zendstation, Biezendijk 3 in Lopikerkapel. In het laatste gebiedsatelier op dinsdagavond 20 september presenteren wij het eindresultaat: het definitieve gebiedsperspectief

Besluitvorming

Stapsgewijs werken we toe naar een steeds concreter perspectief voor het gebied. We hopen dit gebiedsperspectief in het najaar van 2022 naar de gemeenteraad te sturen, zodat zij het resultaat kan vaststellen. Onze ambitie is om op deze manier een toekomstgericht en gedragen gebiedsperspectief op te stellen.

Behandeling/besluitvorming in de commissie Ruimte en/of gemeenteraad

Commissie Ruimte 18 juni 2019, Gemeenteraad 4 juli 2019 Raadsvoorstel Woonvisie 2030 (vaststellen van de woonambities)

Commissie Bestuur 19 september 2019, Gemeenteraad 3 oktober 2019 Raadsvoorstel Urgentieagenda (uitspraken over bouwmogelijkheden in de Urgentieagenda)

Commissie 12 mei 2020, Gemeenteraad 28 mei 2020 raadsvoorstel Woningbouwopgave IJsselstein (vaststellen te onderzoeken locaties)

Commissie Ruimte 16 juni, Raadsinformatiebrief Afwegingsmatrix locaties woningbouw

Commissie Ruimte 16 juni 2020, Gemeenteraad 9 juli 2020, raadsvoorstel propositie Ijsselstein Vitaal (propositie om gesprem met omliggende gemeenten en provincie Utrecht aan te gaan)

Commissie Ruimte 15 september 2020, Raadsinformatiebrief aanvullende matrix binnenstedelijke locaties (de afwegingsmatrix geeft globaal een afweging weer van de belangrijkste overwegingen ten aanzien van te onderzoeken locaties)

Commissie Ruimte 26 oktober 2021, Gemeenteraad 11 november 2021, Raadsvoorstel Omgevingsvisie IJsselstein

Commissie Ruimte 30 november 2021, Gemeenteraad 16 december 2021, Raadsvoorstel Integraal Regionaal perspectief (zie met name paragraaf 3.4 en 3.5)

 

begrenzing gebied

Meer informatie

Wilt u meer weten over de totstandkoming van het gebiedsperspectief Kromme IJsselgebied, bel dan met 14 030 of stuur een mailtje naar info@ijsselstein.nl onder vermelding van 'Kromme IJsselgebied'.
Deze pagina is bijgewerkt op 25 juli 2022.