Kromme IJsselgebied

In het buitengebied ten zuiden van onze stad komen verschillende opgaven en kansen bij elkaar zoals woningbouw, energietransitie, recreatie en landbouw. Samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden is in 2022 gekeken hoe deze opgaven en kansen de komende jaren vorm kunnen krijgen. Dit is uitgemond in een gebiedsperspectief (punt 6). Dit document is geen exacte blauwdruk voor de toekomst, maar een richtinggevend kader voor de mogelijke ontwikkeling voor het Kromme IJsselgebied. Het perspectief is op 8 juni 2023 vastgesteld door de gemeenteraad.

Beschrijving

Kromme IJsselgebied

 

Belangrijkste conclusies gebiedsperspectief

 

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om met het oog op de toekomst minimaal 80% van het Kromme IJsselgebied voor het buitengebied te reserveren. En maximaal 20% voor woningbouw. Eventuele woningbouw moet gaan plaatsvinden aan de rand van dit gebied. Dat staat in het gebiedsperspectief Kromme IJsselgebied. Het Kromme IJsselgebied is een landelijk gebied met cultuurhistorische waarde. Cultuurhistorie en landschap zijn daarom het uitgangspunt in het gebiedsperspectief.

Lees het hele gebiedsperspectief, inclusief raadsvoorstel en achterliggende documenten. (punt 6)

4 werkateliers samen met inwoners, ondernemers en andere betrokken partijen

Tijdens 4 werkateliers in 2022 hebben veel inwoners, omwonenden en ondernemers in het gebied en partijen zoals Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, provincie Utrecht en belangenverenigingen met elkaar nagedacht over de toekomst van het Kromme IJsselgebied. Met elkaar zijn de mogelijkheden afgewogen en de tussenresultaten en het concept-gebiedsperspectief besproken. Verslagen en presentaties van de werkateliers vindt u hieronder terug onder het kopje Achtergrondinformatie en eerdere besluitvorming.

Vervolgproces en participatie

De grote betrokkenheid van inwoners, ondernemers en andere betrokken partijen blijven we graag benutten. Nu de gemeenteraad heeft ingestemd met het gebiedsperspectief, is de eerstvolgende stap daarom het maken van een participatieplan voor het vervolgproces. De gemeenteraad zal hierover vooraf beslissen. Zo werken we samen stap voor stap toe naar een mogelijke ontwikkeling van het gebied. Want het gebiedsperspectief is nog maar een eerste stap