Paardenveld-Noord

Woonwijk Paardenveld-Noord moet een woonwijk worden waar iedereen graag woont. Jong en oud. Kortom, een combinatie van betaalbare appartementen voor starters en levensloopbestendige woningen voor senioren, waarbij parkeren niet langer bepalend is voor de opzet en ordening van de nieuwe woongebieden. Maar ook aan andere doelgroepen wordt gedacht. Paardenveld-Noord: kleine en grote appartementen en stadswoningen. 30% van het woningaanbod is bedoeld voor de sociale huursector. Een wijk voor iedereen dus.

Beschrijving

Wat?

De gemeenteraad heeft op 20 mei 2021 de visie Paardenveld-Noord vastgesteld. Dit is de eerste stap naar een nieuwe woonwijk in IJsselstein. De visie geeft aan hoe we het plangebied willen ontwikkelen. Het geeft een beeld op hoofdlijnen en is richting gevend.
Het plangebied ligt op steenworp afstand van de historische binnenstad. Het grenst direct aan de Hollandse IJssel. Het gebied is goed ontsloten met openbaar vervoer, de fiets en auto. Omsloten tussen de karakteristieke Paardenlaan, Utrechtseweg, Beneluxweg en Hogebiezen ligt het gebied Paardenveld-Noord. Hier gaan we bouwen voor toekomstige generaties in IJsselstein. Een duurzame wijk waar mens, natuur, klimaat en gezondheid centraal staan. Paardenveld-Noord, dé plek waar 500 appartementen en stadswoningen worden gerealiseerd. Een wijk van de toekomst, waar groen, circulair en klimaatadaptieve maatregelen centraal staan. Een autoluwe wijk, zodat kinderen vrij voor de deur kunnen spelen. De levensloopbestendige seniorenwoningen worden zo ingericht, zodat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig 'thuis' kunnen wonen. Kortom, gelijkvloers, nabij welzijns- en gezondheidszorg, domotica toepassingen (slimme sloten, video deurbel en meer) en de belangrijkste voorzieningen op loopafstand. Daarnaast blijft het woonzorgcentrum Ewoud in het gebied bestaan. De parkeervoorziening is beoogd op één centrale plek, op loopafstand van de woningen. We noemen dit een 'Mobiliteitshub'. Zo'n hub kent ook andere functies voor gemeenschappelijk gebruik. Denk hierbij aan pakketservice, sport en ontspanning, horeca, steunpost, hulpdiensten en soortgelijk. Ook de bushalte is op loofafstand.

Deelgebieden Paardenveld-Noord

Klik op de foto om de foto te vergroten.

Waarom?

Wij zien dat er in de komende jaren veranderingen in dit gebied zullen optreden. Denk aan tijdelijke huisvesting in de school De Wenteltrap. Ook zullen er bedrijven vertrekken. Het gebied zal de komende jaren transformeren naar een woon (zorg)gebied. Deze transformatie zal stapsgewijs plaatsvinden.

De vraag naar woningen voor jong en oud is groot. We zien veranderingen in mobiliteit op ons afkomen. Duurzaamheid leeft enorm. We werken toe naar een klimaatneutraal IJsselstein in 2050. Het plan Paardenveld-Noord gaat uit van een klimaatadaptieve woonwijk. Woningen worden gebouwd volgens de nieuwste inzichten op het gebied van energie, warmte, water en milieu. Woningen zullen in grote mate voorzien in de eigen energievraag. Dat vraagt om warmtepompen, zonne-energie, warmteterugwinning en warmtewisselaars. Ook de openbare ruimte wordt zo ingericht, dat het bijdraagt aan de biodiversiteit en duurzaamheidsdoelstellingen: regenwateropvang en -berging en het tegengaan van hittestress.

Tegelijkertijd is het een unieke locatie voor woningbouw, vanwege haar ligging. Paardenveld-Noord ligt op een steenworp afstand van de binnenstad en de Hollandse IJssel en kent een goede aansluiting op het openbaar vervoer en de (fiets)snelweg. Ouderen- en gezondheidszorg zijn aanwezig.

Hoe?

De gemeente IJsselstein heeft, samen met stedenbouwkundigbureau Imoss, een oriëntatie gemaakt voor hoe het gebied eruit kan zien na transformatie. Tegelijkertijd is de visie een beoordelingskader waarbinnen ontwikkelingen worden gefaciliteerd door de gemeente. Er zullen 500 appartementen en stadswoningen worden gerealiseerd. 30% van het woningaanbod is bedoeld voor de sociale huursector. Een woongebied met een eigen identiteit voor jong en oud, die we in de komende tien jaar fasegewijs willen ontwikkelen.

Paardenveld-Noord is opgedeeld in drie deelgebieden. De gemeente richt zich op de ontwikkeling van het middengebied, dat tussen de Beneluxweg, Panoven, Paardenlaan en de Jan van der Heydenweg ligt (aangevuld met de brandweerkazerne en de aanliggende brandweerwoningen). In de huidige situatie staat hier de praktijkschool Baanbreker, basisschool De Wenteltrap, een politiebureau en een uitvaartcentrum. Ook staan er diverse bedrijfsgebouwen die gebruikt worden door WerkwIJSS en als sportschool en gebouwen voor culturele activiteiten.

De eerste visie voor de indeling van de wijk is volgens een campusmodel.

  • De appartementengebouwen worden aan de buitenranden van de wijk gesitueerd.
  • In het midden van de wijk is ruimte voor een gezamenlijk park.
  • Om de authentieke Paardenlaan tot zijn recht te laten komen, is in de visie de bouwhoogte aan de laan beperkt tot vier, soms vijf bouwlagen.
  • In het noorden van het plangebied behouden we het een ensemble van historische bebouwing aan de Panoven, een ankerpunt voor het gebied.
  • Langs de Beneluxweg en de Utrechtseweg is rekening gehouden met hogere bebouwing.
  • Langs de Beneluxweg komt water voor voldoende waterberging.
  • Afwijkend van de visie heeft de raad besloten dat de Jan van der Heydenweg tenminste tot 2035 blijft bestaan, de mogelijkheden voor een alternatief worden nader onderzocht.
  • Ook Zorgcentrum Ewoud heeft plannen om woningen aan de Marijke Meuhof te vervangen voor een nieuw zorggedeelte en nieuwe appartementen.

Video/animatie
Beschrijving: animatie Paardenveld-Noord

Wanneer?

Eind 2023 kunnen we meer zeggen over de planning. De komende tijd worden er gesprekken gevoerd en wordt de visie nader uitgewerkt. Er zal zeker niet vóór 2026 gebouwd worden.

2022

De afgelopen maanden hebben we een beeld gevormd wat nodig is om het plan een stap verder te brengen. Er is en plan van aanpak opgesteld. Tegelijkertijd wordt aandacht besteedt aan eventuele aanbesteding van (delen van) het gebied als onderdeel van onderzoek naar samenwerking met een ontwikkelaar. Dit is eveneens een onderdeel van het voorstel op het vaststellen van de visie.

20 mei 2021

De gemeenteraad stelt de visie Paardenveld-Noord vast. Dit is de eerste stap naar een nieuwe woonwijk in IJsselstein. De visie is op hoofdlijnen en richting gevend. Bij de uitwerking zullen zeker veranderingen optreden. De volgende stap is nu via een projectmatige aanpak het uitwerken van de visie naar een ontwikkelingsplan. Hiermee wordt onderzocht hoe een gefaseerde ontwikkeling mogelijk is. Het biedt ook de basis voor een bestemmingsplan/ omgevingsplan, bouwplannen en een inrichtingsplan. Dit geldt vooral over het deel bij de huidige Baden Powellweg. Over het opstellen van het ontwikkelingsplan zal verdere communicatie plaatsvinden met betrokkenheid van de inwoners, eigenaren en belanghebbenden. Voor particuliere ontwikkelingen dient de visie als basis voor een op te stellen kader of 'kavelpaspoort'.

2020

Wij hebben onze inwoners, ondernemers en belanghebbenden gevraagd wat zij vinden van de eerste plannen van Paardenveld-Noord Hiervoor is ter oriëntatie een ontwerpschets gemaakt om de plannen zichtbaar te maken. Aan de hand van deze ontwerpschets is medewerking gevraagd aan een enquête. Ruim 1.100 inwoners hebben hieraan mee gedaan. De uitkomsten laten zien dat de vraag naar woningen groot is. IJsselsteiners, jong en oud, willen graag in Paardenveld-Noord wonen. Met de uitkomsten van de enquête en de reacties van gesprekken met belanghebbenden is de conceptvisie bijgewerkt naar de uiteindelijke visie.

Veelgestelde vragen

Wat betekent een visie Paardenveld Noord/Hazenveld?

Duidelijk is dat er in de nabije toekomst veranderingen gaan optreden in het gebied Paardenveld Noord. De gemeenteraad heeft hiertoe op 20 mei 2021 de visie Paardenveld Noord vastgesteld. De visie is een vooruitblik op hetgeen we willen bereiken met het gebied. Die visie fungeert als een inspirerende, dynamische en uitdagende basis dat de ambitieuze toekomst voor het gebied schetst.

Hoe zeker is het dan dat Paardenveld Noord / Hazenveld ook daadwerkelijk een woonwijk wordt?

Voor de uitwerking van de visie zal er verder onderzoek moeten plaatsvinden. Daaruit kan naar voren komen dat onderdelen niet zo gerealiseerd kunnen worden als bedacht in de visie. Ook zullen diverse procedures gevolgd moeten worden, die lange tijd in beslag kunnen nemen. Maar het doel blijft wel om de visie zoveel mogelijk te realiseren, mede gelet op al bekende en op afkomende wetgeving op het gebied van o.a. klimaat, energie, gezondheid. Zoals hiervoor aangegeven, moet het plan ook realistisch zijn. Hierbij zijn marktomstandigheden ook van invloed op de haalbaarheid.

Hoe zeker is het dat het Campusmodel gerealiseerd wordt?

Het Campusmodel is als uitgangspunt genomen, omdat wij denken dat dit het meest aantrekkelijk model is. Bij de uitwerking van de visie zal hier zoveel mogelijk aan worden vastgehouden, maar staan we, indien nodig, nog wel open voor alternatieve invulling.

Wanneer is het zeker dat het een woonwijk wordt?

De gemeenteraad heeft de Woonvisie vastgesteld met daarin de opgave om 2500 woningen in de komende 10 jaar te realiseren. Aanvullend is de visie Paardenveld Noord, dat uitgaat van een woningbouwlocatie, ook vastgesteld door de gemeenteraad. Op dit moment vindt er onderzoek plaats om een verdere uitwerking te kunnen maken. Wanneer dit gereed is zal er meer zekerheid zijn of de visie, eventueel met aanpassingen, gerealiseerd kan worden. De daadwerkelijke realisatie zal echter nog even op zich laten wachten, ook omdat naar verwachting niet alles gelijktijdig gerealiseerd kan worden.

Staat de indeling van de wijk vast?

Met de vaststelling van de visie staat de hoofdstructuur vast zoals dat op de visiekaart en de uitgangspunten is weergegeven. Binnen deze kaders wordt nader onderzocht om de verdere invulling te laten plaatsvinden.

Komen er ook eengezinswoningen?

De visie geeft vooral hoofdlijnen van bebouwing weer. Bij een modelmatige invulling, om te kijken of de visie ook realistisch is, is er ook van uitgegaan dat er eengezinswoningen komen in de vorm van stadswoningen. Gelet op de woningbehoefte wordt echter vooral uitgegaan van appartementen.

Hoelang duurt het voordat de bouw kan starten?

We verwachten niet voor 2026 te kunnen starten met de bouw. Eerst moeten de onderzoeken gereed zijn en procedures doorlopen zijn. Dat zal naar verwachting enkele jaren in beslag nemen.

Hoeveel sociale huurwoningen komen er?

Conform de Woonvisie zal er 30% sociale huur zijn.

Als het autoluw wordt, hoe brengen mensen dan hun boodschappen en andere zware spullen naar hun woning?

De appartementen en woningen zullen bereikbaar zijn voor zware spullen, zoals voor verhuizingen. Pakketservices (DHL, PostNL, enz.) en boodschappenservices (Picnic, AH, Jumbo, enz.) kunnen hun vracht afleveren in het mobiliteitshub, waar deze zaken opgehaald kunnen worden. Dat is ook gemakkelijk voor mensen die overdag niet thuis zijn. Hiermee wordt voorkomen dat er allerhande verkeersbewegingen door het groene gebied ontstaat, bestellingen opnieuw bezorgd moeten worden, met alle neveneffecten van dien (lucht, geluid, onveiligheid).

Wat gaat er gebeuren met de bedrijven en scholen die nu op de locatie staan?

Bij de totstandkoming van de visie is met de belangrijkste stakeholders (eigenaren, huurder(s) gesproken. Samengevat kan gesteld worden dat deze enthousiast zijn. Ook zijn wij nog in overleg met de schoolbesturen over de toekomst van de scholen. Daarover zal de gemeenteraad ook een besluit moeten nemen. Omdat dit nog een visie is, zal met alle partijen verder gesproken moeten worden en onderzocht moeten worden wat de mogelijkheden zijn om de functies opnieuw in het gebied onder te brengen of om elders een nieuwe locatie te vinden. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de wensen en mogelijkheden van de bedrijven.

Wat gaat er gebeuren met de Jan van der Heydenweg die nu toegang geeft tot de binnenstad?

Om een aantrekkelijk, groen woongebied te creëren waar de gebruiker belangrijker is dan het verkeer, gaat de visie ervanuit dat de Jan van der Heydenweg een andere route krijgt. Bij de vaststelling van de visie is besloten dat voorlopig de Jan van der Heydenweg in stand gehouden blijft. De visie is vooruitstrevend, maar eerst zal het alternatief goed onderzocht moeten worden.

Wat wordt de toegangsweg naar de binnenstad?

De route van en naar de binnenstad zal verder onderzocht worden in relatie tot verkeerscirculatie met de binnenstad. Daarbij komen dan ook het gebruik van de Overtoom, het gebruik van zwaar verkeer door de Benschopperpoort en over de brug over de stadsgracht bij de Mr. Abbink Spainkstraat aan de orde.

Op welke afstand van de woningen aan de Vrouw Baertestraat en Jolandeplantsoen wordt er straks gebouwd?

Op dit moment variëren de afstanden van de bebouwing van woon- en zorgcentrum Ewoud en de scholen (met bijgebouwen) tot de bestaande bebouwing tussen de ca. 62 m bij de Vrouw Baertestraat en ca. 65 m bij de Vrouw Beartestraat en Jolande Plantsoen. De visie geeft als beeld resp. ca 75 en 65 m. Wij vestigen er echter de aandacht op dat gaande het proces de afstanden exacter worden.

Welke bebouwingshoogte krijgt de bebouwing langs rand met de Paardenlaan?

Wij gaan momenteel uit van 4 bouwlagen met accenten van 5 bouwlagen.

Hoe gaat u de kwaliteit bewaken?

Wij willen de kwaliteit van de bebouwing en de inrichting van het buitenterrein bewaken door adviezen van de welstandcommissie leidend te laten zijn en een stedenbouwkundige in te zetten. Daarnaast zullen wij de nodige kwaliteitsbepalingen opnemen in overeenkomsten en zo mogelijk planologische maatregelen (zoals een bestemmingsplan).

Blijft het woonwagencentrum gehandhaafd?

Daarover kunnen we nog geen uitspraak doen. We gaan dit nader onderzoeken, mede tegen de achtergrond dat er een beperkte uitbreiding van plaatsen nodig is.

Blijft de brandweerkazerne gehandhaafd?

Ja.

Blijven de woningen naast de brandweerkazerne gehandhaafd?

In ieder geval zal dit voorlopig nog wel het geval zijn.