Kinderopvang en peuteropvang

Gaat uw kind naar een kinderopvang of bent u hiernaar op zoek? Bekijk het aanbod in IJsselstein in het Landelijk Register Kinderopvang.

Beschrijving

Onder kinderopvang valt dagopvang voor 0 - 4 jaar (kinderdagverblijven), buitenschoolse opvang voor 4 - 12 jaar, gastouderbureaus en opvang door gastouders.

Toeslagen en subsidies aanvragen voor uw kind

Als u werkt en uw kind zit op een geregistreerde opvang, kunt u via de belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen.

Werkt u niet en gaat uw kind naar de peuteropvang, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een gesubsidieerde peuterplaats. U kunt de subsidie aanvragen bij de peuteropvang.

Heeft u om sociaal-medische redenen kinderopvang nodig? En krijgt u geen kinderopvangtoeslag, omdat u niet aan de voorwaarden voldoet? Bijvoorbeeld omdat u niet werkt en ook geen traject volgt naar werk, een opleiding of inburgeringscursus. Of als u door ziekte of een handicap (tijdelijk) niet voor uw kinderen kunt zorgen. Dan kunt u misschien een vergoeding van de gemeente krijgen voor (een deel van) de kosten van kinderopvang. Neemt u dan contact op met het Jeugdteam en bespreek uw situatie.

Peuteropvang als u geen kinderopvangtoeslag krijgt

Alle peuters in de gemeente IJsselstein mogen naar de peuteropvang. Daar kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar spelen en leren. Peuteropvang is goed voor de ontwikkeling van uw kind en is een voorbereiding op de basisschool. Ouders betalen voor de peuteropvang een inkomensafhankelijke bijdrage. U heeft recht op een bijdrage in de kosten. Werkende ouders kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen. Niet-werkende ouders hebben geen recht op kinderopvangtoeslag. Voor peuters van deze ouders is er een (beperkt) aantal gesubsidieerde kindplaatsen. Een aantal geregistreerde kinderopvangorganisaties beschikt over deze plaatsen. Voor 2023 kunt u hiervoor terecht bij:

  • BLOS kinderopvang
  • Stichting Kind & Co Ludens
  • Kinderopvang Purkie
  • Spelen buitenshuis

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Peuters met een mogelijke (taal)achterstand, kunnen gebruikmaken van VVE. Met VVE worden deze kinderen beter voorbereid op de basisschool en kunnen zij zonder achterstand naar groep 3. Er zijn 2 vormen van VVE:

  • Voorschoolse educatie: voor peuters in de leeftijd van 2,5 - 4 jaar op kinderdagverblijven. Bij de voorschoolse educatie leren kinderen de Nederlandse taal en andere vaardigheden die ze nodig hebben op de basisschool. Lees meer over Voorschoolse Educatie.
  • Vroegschoolse educatie: voor kleuters uit groep 1 en 2.

Het consultatiebureau bepaalt of uw kind voorschoolse educatie nodig heeft. Als dat zo is, krijgt uw kind een vve-indicatie. In het Landelijk Register kinderopvang leest u meer over de aanbieders van VVE in IJsselstein.