Idee voor kunst en cultuur

Heeft u goed idee voor activiteit op gebied van kunst en/of cultuur? Dan kan de gemeente misschien helpen. 

Beschrijving

Meestal is dit met geld, maar het kan ook iets anders zijn. Bijvoorbeeld het gebruik van een gemeentelijk gebouw, zonder dat hier kosten voor in rekening worden gebracht.

Inwoners, maar ook verenigingen, stichtingen en andere organisaties kunnen hun idee met ons delen en een subsidie aanvragen. Deze subsidie is incidenteel en zoals hierboven genoemd, gaat het vaak om geld.

Hiervoor hebben we de volgende regels:

 • De aanvrager is een inwoner van IJsselstein zijn of de vereniging, stichting of organisatie in IJsselstein gevestigd is en haar activiteiten uitvoert op een locatie binnen de gemeente.
 • De culturele activiteit, zonder winstoogmerk, wordt georganiseerd voor inwoners van IJsselstein én draagt bij aan het culturele leven van de stad.
 • Het aangevraagde subsidiebedrag is niet hoger dan € 500.
 • Er wordt niet meer dan één aanvraag per aanvrager per jaar ingediend.
 • We kunnen hulp bieden als het door de raad beschikbaar gestelde subsidieplafond nog niet is bereikt is.
 • De vereniging die een aanvraag doet moet minimaal 10 actieve, contributie betalende leden hebben die de activiteiten mede uitvoeren, en waarvan minimaal 70% woont in IJsselstein;
 • De culturele instelling die een aanvraag doet moet jaarlijks minimaal twee openbaar toegankelijke culturele activiteiten in IJsselstein realiseren, niet zijnde activiteiten vermeld in lid 3 van dit artikel:
  • zijnde eigen culturele producties of;
  • culturele producties georganiseerd door derden (samenwerking/participatie).
 • Lever de aanvraag uiterlijk acht weken vóór de uitvoering van de activiteit in. Dit doet u door het formulier in te vullen. Hierin vragen wij om
  • een beschrijving van de activiteiten, waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
  • de doelen en resultaten die met de activiteiten worden nagestreefd;
  • hoe de activiteiten aan de doelen en resultaten bijdragen;
  • voor welke doelgroep de subsidie bedoeld is.

U moet in het formulier ook enkele documenten aanleveren

 • een begroting van de inkomsten en uitgaven van de activiteiten
 • een balans over het voorgaande jaar (als u een organisatie vertegenwoordigt).

Vraag hier een incidentele subsidie aan