Vaststelling subsidie

Subsidies onder € 7.500,- worden direct - bij de verstrekking - vastgesteld. Over deze subsidies hoeft u geen verantwoording af te leggen. Wel is het zo dat deze subsidies gecontroleerd kunnen worden met een steekproef.

Beschrijving

Als u een subsidie van € 7.500,- of meer heeft ontvangen, dan moet u hierover vóór 1 april van het jaar, volgend op het jaar waarover de subsidie is toegekend, verantwoording afleggen.

De verantwoording bestaat uit de volgende documenten:

  • een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht;
  • een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de uitgaven en inkomsten die hieraan verbonden zijn (balans, inclusief toelichting en financieel verslag of jaarrekening);
  • een accountantsverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant (in geval van een subsidie vanaf € 50.000,-).

De gemeente controleert of het subsidiegeld is besteed aan de afgesproken activiteit. Als de uitkomst van de controle negatief is, kan de gemeente besluiten de subsidie (gedeeltelijk) terug te vorderen.

Vraag vaststelling subsidie aan