Vermeerderingsregeling

De vermeerderingsregeling is een incidentele subsidie. Deze regeling ondersteunt de ontwikkelingssamenwerking.

Beschrijving

Inwoners, onderwijsinstellingen, verenigingen en stichtingen (particulier initiatief) kunnen een beroep doen op deze regeling om opbrengsten van acties voor een project voor ontwikkelingssamenwerking te laten vermeerderen door de gemeente.

De gemeente beoordeelt per halfjaar (peildata 1 juli en 1 december) de binnengekomen verzoeken. Het maximum uit te keren bedrag is € 1.500,- per doel. Als er voldoende budget is, dan wordt onderstaande verdeelsleutel toegepast: opbrengsten < € 1.500,- vermeerderen met 100% en opbrengsten > € 1.500,- vermeerderen met maximaal € 1.500,-. Als er meer aanvragen zijn dan het beschikbare subsidieplafond toelaat, geldt het uitgangspunt dat alle aanvragen worden gehonoreerd, maar niet de maximale bijdrage wordt uitgekeerd.

Om de vermeerderingsregeling aan te vragen, volgt u de procedure voor een incidentele subsidie ‘Vermeerderingsregeling’. In de vereiste bijlagen vermeldt u de activiteit, de datum waarop de activiteit heeft plaatsgevonden en de opbrengst van de activiteit.

Aanvragen incidentele subsidie 'Vermeerderingsregeling’